Computing Science Genius เป็นหลักสูตร
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและการแก้ปัญหาโดยการใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีและการเรียนการเขียนโปรแกรม เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับผู้เรียนสามารถนำไปใช้เป็นทักษะในการดำรงชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของโลกได้
วัตถุประสงค์

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มุ่งมั่นและปรารถนาให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงความรู้ รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
Computing Science Genius

จากประสบการณ์กว่า 10 ปีที่เราสร้างและพัฒนาหลักสูตร Computing Science Genius
โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีประสบการณ์ เรายึดความสำคัญสูงสุดในกระบวนการ
ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างครบวงจร และเหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุค 4.0

เราจึงมั่นใจว่าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน Computing Science Genius
จะบรรลุวัตถุประสงค์และตอบโจทย์โรงเรียน คุณครู ผู้บริหาร และนักเรียนได้อย่างแท้จริง
        
Computing Science Genius เป็นหลักสูตร
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและการแก้ปัญหาโดยการใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีและการเรียนการเขียนโปรแกรม เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับผู้เรียนสามารถนำไปใช้เป็นทักษะในการดำรงชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของโลกได้
วัตถุประสงค์

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มุ่งมั่นและปรารถนาให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงความรู้ รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
Computing Science Genius

จากประสบการณ์กว่า 10 ปีที่เราสร้างและพัฒนาหลักสูตร Computing Science Genius
โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีประสบการณ์ เรายึดความสำคัญสูงสุดในกระบวนการ
ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างครบวงจร และเหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุค 4.0

เราจึงมั่นใจว่าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน Computing Science Genius
จะบรรลุวัตถุประสงค์และตอบโจทย์โรงเรียน คุณครู ผู้บริหาร และนักเรียนได้อย่างแท้จริง