สำหรับโรงเรียนและครู |
Computing Science Genius เป็นหลักสูตร
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ อย่างมีระบบและการแก้ปัญหาโดยการใช้ทักษะ
ด้านเทคโนโลยี...
 
Cartoon Animation
พี่คลิกพาพบเพื่อนใหม่
คอมพิวเตอร์เพื่อนเรา
ตัวฉัน ตัวเธอ
แป้นพิมพ์ของเรา
 
Music Video
ยินดีที่พบกัน
สัญญา
คีย์บอร์ดของฉัน
เมาส์
Computing Science Genius เป็นหลักสูตร
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ อย่างมีระบบและการแก้ปัญหาโดยการใช้ทักษะ
ด้านเทคโนโลยี...
 
Cartoon Animation
พี่คลิกพาพบเพื่อนใหม่
คอมพิวเตอร์เพื่อนเรา
ตัวฉัน ตัวเธอ
แป้นพิมพ์ของเรา
 
Music Video
ยินดีที่พบกัน
สัญญา
คีย์บอร์ดของฉัน
เมาส์