สำหรับโรงเรียนและครู | สำหรับผู้ปกครอง |
Computer Science Genius เป็นหลักสูตร
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ อย่างมีระบบและการแก้ปัญหาโดยการใช้ทักษะ
ด้านเทคโนโลยี...
 
Cartoon Animation
พี่คลิกพาพบเพื่อนใหม่
คอมพิวเตอร์เพื่อนเรา
ตัวฉัน ตัวเธอ
แป้นพิมพ์ของเรา
 
Music Video
ยินดีที่พบกัน
สัญญา
คีย์บอร์ดของฉัน
เมาส์
หลักสูตร Computer Genius เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยผสมผสานสื่อเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ระหว่างสื่อ การสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive Teaching) และสื่อการเรียนมัลติมีเดียที่ทันสมัย ครบ วงจร ใช้งานได้จริงและรองรับการแข่งขันในระดับสากล
ตัวอย่างสื่อ
โครงสร้างหลักสูตรของเรา