เข้าสู่ระบบ | สำหรับผู้ปกครอง |
ภาษาอังกฤษนับเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนในยุค
โลกาภิวัตน์ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร
ทั่วโลก
ฉะนั้น การเตรียมความพร้อมทักษะทางภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปฐมวัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น ก่อให้เกิด
การเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีนับเป็นการ
ปูรากฐานการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต
วัตถุประสงค์

เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
ได้อย่างคล่องแคล่ว (fluency) และถูกต้อง (accuracy) ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนจากสถานการณ์จริง
ตามแนวทาง Communicative Language Teaching (CLT) และโครงสร้างมาตรฐานยุโรป CEFR
(Common European Framework of Reference for Languages)

การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปฐมวัยนับเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนอย่างมีนัยยะสำคัญ และยังเป็นการสร้างรากฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในช่วงระดับประถมศึกษาและระดับที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

เราจึงมั่นใจว่า English Genius เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
        
หลักสูตร English Genius เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์จริง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานยุโรป (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages) สนับสนุนการเรียนตามแนวคิด Communicative Language Teaching (CLT) เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว ในการใช้ภาษา (fluency) และความถูกต้องในการใช้ภาษา (accuracy) ผ่านการเรียนรู้ และฝึกฝนจาก สถานการณ์จริง
ตัวอย่างสื่อ
โครงสร้างหลักสูตรของเรา