ปัจจุบัน การเรียนดนตรีตั้งแต่ปฐมวัยมีความสำคัญต่อ
เด็กเพราะช่วยเพิ่ม EQ และช่วยพัฒนาเรื่องความจำ
ผ่านท่วงทํานองและจังหวะที่เด็ก ๆ ได้ยินได้ฟังและได้สัมผัสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิด และการวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลอันเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรู้
วัตถุประสงค์

จุดมุ่งหมายของเราก็คือ การพัฒนาทักษะทางดนตรี ทั้งการร้อง การฟัง และการเล่นเครื่องดนตรี
ไปพร้อม ๆ กัน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ร้อยเรียงกัน ผ่านสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมทางดนตรี
อันหลากหลายและเหมาะสมที่ถูกออกแบบมาให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการสอนในแต่ละคาบ ผลักดันให้เด็ก
เกิดความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออก และสามารถค้นพบศักยภาพทางด้านดนตรีของ
ตนเองในที่สุด

จากผลการวิจัยมากมายมีข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันก็คือ
การให้เด็กได้ใกล้ชิดสัมผัสกับดนตรีตั้งแต่ยังเล็กนั้น นอกจากจะมีประโยชน์มากมายทั้งต่อร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมแล้ว ที่สำคัญยังมีส่วนสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ช่วยพัฒนาสติปัญญา
เพิ่มศักยภาพของเด็กในทุก ๆ ด้าน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์

เราจึงมั่นใจว่า โครงการ True Click Life - Music Genius นั้น
จะเป็นส่วนสำคัญในพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพที่แท้จริง
        
ปัจจุบัน การเรียนดนตรีตั้งแต่ปฐมวัยมีความสำคัญต่อ
เด็กเพราะช่วยเพิ่ม EQ และช่วยพัฒนาเรื่องความจำ
ผ่านท่วงทํานองและจังหวะที่เด็ก ๆ ได้ยินได้ฟังและได้สัมผัสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิด และการวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลอันเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรู้
วัตถุประสงค์

จุดมุ่งหมายของเราก็คือ การพัฒนาทักษะทางดนตรี ทั้งการร้อง การฟัง และการเล่นเครื่องดนตรี
ไปพร้อม ๆ กัน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ร้อยเรียงกัน ผ่านสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมทางดนตรี
อันหลากหลายและเหมาะสมที่ถูกออกแบบมาให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการสอนในแต่ละคาบ ผลักดันให้เด็ก
เกิดความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออก และสามารถค้นพบศักยภาพทางด้านดนตรีของ
ตนเองในที่สุด

จากผลการวิจัยมากมายมีข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันก็คือ
การให้เด็กได้ใกล้ชิดสัมผัสกับดนตรีตั้งแต่ยังเล็กนั้น นอกจากจะมีประโยชน์มากมายทั้งต่อร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมแล้ว ที่สำคัญยังมีส่วนสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ช่วยพัฒนาสติปัญญา
เพิ่มศักยภาพของเด็กในทุก ๆ ด้าน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์

เราจึงมั่นใจว่า โครงการ True Click Life - Music Genius นั้น
จะเป็นส่วนสำคัญในพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพที่แท้จริง