หลักสูตร Robotics Genius Program เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับ “วิทยาการหุ่นยนต์”
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ใช้ในการเชื่อมโยง
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่างมีระบบ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรม เพื่อใช้ในการออกแบบหุ่นยนต์
วัตถุประสงค์

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์ ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อการ
ดำรงชีวิตในโลกแห่งอนาคต

การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังสร้างสรรค์แห่งโลกอนาคต วิทยาการหุ่นยนต์จึงเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนวัตกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนไทย เราจึงพัฒนาหลักสูตร Robotics Genius Program
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม

>
        
หลักสูตร Robotics Genius Program เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับ “วิทยาการหุ่นยนต์”
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ใช้ในการเชื่อมโยง
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่างมีระบบ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรม เพื่อใช้ในการออกแบบหุ่นยนต์
วัตถุประสงค์

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์ ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อการ
ดำรงชีวิตในโลกแห่งอนาคต

การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังสร้างสรรค์แห่งโลกอนาคต วิทยาการหุ่นยนต์จึงเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนวัตกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนไทย เราจึงพัฒนาหลักสูตร Robotics Genius Program
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม

>