สำหรับโรงเรียนและครู | สำหรับผู้ปกครอง |
หลักสูตร Robotics Genius เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับ “วิทยาการหุ่นยนต์” (Robotics)
เน้นความคิดสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมด้วยการบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เช่น วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีความ
ซับซ้อน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา และคิดอย่างมีระบบ
วัตถุประสงค์

หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เรื่อยมา เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบัน ทำให้ความสามารถของหุ่นยนต์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถทำงานต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถ
ทำได้จำนวนมาก เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร Robotics Genius สำหรับนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษา
จนถึงช่วงชั้นมัธยมศึกษา โดยมีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร 2 ภาษา ในลักษณะเรียนเป็นเทอม
ปีละ 2 – 3 เทอม ซึ่งสามารถกำหนดเวลาเรียน จำนวนชั่วโมงต่อครั้ง และวันเรียน ได้อย่างยืดหยุ่น

โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่ไม่หยุดนิ่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จนบางครั้งพลิกผัน
โลกกำลังเปลี่ยนยุค จากยุคความรู้สู่ยุคนวัตกรรม การฝึกพลังสร้างสรรค์และนวัตกรรมจึงสำคัญยิ่ง
เราจึงพัฒนาหลักสูตร Robotics Genius โดยยึดการเรียนรู้สมัยใหม่ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เราส่งเสริมเด็กสู่โลกยุคใหม่ ด้วยหลักสูตรที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้จริง (Learning By Doing)
ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อเป็นรากฐานสำคัญ
สำหรับเด็กที่จะเติบโตและสามารถเดินสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นใจ
        
หลักสูตร Robotics Genius เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับ “วิทยาการหุ่นยนต์” (Robotics)
เน้นความคิดสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมด้วยการบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เช่น วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีความ
ซับซ้อน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา และคิดอย่างมีระบบ
วัตถุประสงค์

หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เรื่อยมา เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบัน ทำให้ความสามารถของหุ่นยนต์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถทำงานต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถ
ทำได้จำนวนมาก เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร Robotics Genius สำหรับนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษา
จนถึงช่วงชั้นมัธยมศึกษา โดยมีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร 2 ภาษา ในลักษณะเรียนเป็นเทอม
ปีละ 2 – 3 เทอม ซึ่งสามารถกำหนดเวลาเรียน จำนวนชั่วโมงต่อครั้ง และวันเรียน ได้อย่างยืดหยุ่น

โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่ไม่หยุดนิ่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จนบางครั้งพลิกผัน
โลกกำลังเปลี่ยนยุค จากยุคความรู้สู่ยุคนวัตกรรม การฝึกพลังสร้างสรรค์และนวัตกรรมจึงสำคัญยิ่ง
เราจึงพัฒนาหลักสูตร Robotics Genius โดยยึดการเรียนรู้สมัยใหม่ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เราส่งเสริมเด็กสู่โลกยุคใหม่ ด้วยหลักสูตรที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้จริง (Learning By Doing)
ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อเป็นรากฐานสำคัญ
สำหรับเด็กที่จะเติบโตและสามารถเดินสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นใจ