INNOVATIVE TEACHER SOFTWARE
นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการในห้องเรียน
เราสร้างสรรค์โปรแกรมช่วยสอนอัจฉริยะ ที่ช่วยลดภาระ
ให้แก่ครูผู้สอน และเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
และผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอน
สามารถประมวลผลพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และแม่นยำคลิกเพื่อขยาย
โปรแกรม G-BOOK ซึ่งรวบรวมทั้งสื่อมัลติมีเดียและ
สื่อจับต้องได้ (Supplementary Tools) ในรูปแบบ Digital
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้ในห้องเรียนได้ นอกจากนี้
ในโปรแกรมยังมีเครื่องมือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก
ในการสอน เช่น เครื่องมือปากกา ไฮไลท์ ยางลบ ซูม
และจับเวลา เป็นต้น
INNOVATIVE DEVICE
นวัตกรรมการเรียนรู้
แบบไร้ขีดจำกัด
ปัจจุบัน ความอิสระของเครือข่ายไร้สาย
ทำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น
ซึ่งช่วยทำให้การเรียนรู้สามารถอยู่ได้ทุกหนแห่ง
เราจึงสร้างแอปพลิเคชันที่เป็น Social Network
เพื่อเชื่อมโยง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
โดยเน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วINNOVATIVE TRAINING
ศูนย์กลางการเรียนรู้
เราก่อตั้งและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการศึกษา ทั้งครู และผู้บริหาร เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ เติมเต็มวิสัยทัศน์ของ
ผู้นำสู่นวัตกรรมการศึกษา เพิ่มศักยภาพบุคลากร เพราะครูคือหัวใจสำคัญ เพื่อการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ และนำสื่อการสอน
หลากหลายที่มีอยู่ลงสู่ตัวเด็กอย่างมีประสิทธิผล เราจึงจัดให้มีการอบรมพัฒนา เพิ่มศักยภาพให้แก่ครูผู้สอน เพื่อสามารถ
นำความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งติดตามให้คำแนะนำ เพราะจุดหมายสูงสุด
ของการศึกษา คือ การสร้างเด็กให้มีคุณภาพพร้อมด้วยสติปัญญา ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งต้องอาศัยแรงผลักดันจาก
บุคลากรที่มีศักยภาพ พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
CORE CURRICULUM
หลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์
เราสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนยุคใหม่แบบครบวงจร โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Learning) ด้วยการผลิตหลักสูตรและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
TEACHING AIDS
ลดภาระครูผู้สอน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
เราสร้างสรรค์โปรแกรมช่วยสอนอัจฉริยะ ที่ช่วยลดภาระให้แก่ครูผู้สอน และเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรมการสอนช่วยให้การเรียนมีความสนุกสนาน และผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนสามารถประมวลผลพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ
GENIUS BOOK SOFTWARE
สื่อช่วยสอนในห้องเรียน
โปรแกรม G-BOOK ซึ่งรวบรวมทั้งสื่อมัลติมีเดียและ สื่อจับต้องได้ (Supplementary Tools) ในรูปแบบ Digital เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้ในห้องเรียนได้ นอกจากนี้ในโปรแกรมยังมีเครื่องมือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสอน เช่น เครื่องมือปากกา ไฮไลท์ ยางลบ ซูม และจับเวลา เป็นต้น
GENIUS SCHOOL APPLICATION
แอพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อระหว่างครูและนักเรียน
Genius School ถือเป็นแอพพลิเคชั่นที่เป็นช่องทางการสื่อสารโดยตรง เพื่อเชื่อมโยง โรงเรียน คุณครู ผู้บริหารโรงเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนสำหรับคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ หรือการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เชื่อมโยงบ้านกับโรงเรียนให้ใกล้ชิดกันมากชึ้นตอบโจทย์ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนในยุค 4.0
Training Center
ศูนย์กลางการเรียนรู้
ทรู คลิกไลฟ์ ก่อตั้งและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการศึกษา ทั้งครู และผู้บริหาร เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ เติมเต็มวิสัยทัศน์ของผู้นำสู่นวัตกรรมการศึกษา เพิ่มศักยภาพบุคลากร เพราะครูคือหัวใจสำคัญ เพื่อการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ และนำสื่อการสอนหลากหลายที่มีอยู่ลงสู่ตัวเด็กอย่างมีประสิทธิผล เราจึงจัดให้มีการอบรมพัฒนา เพิ่มศักยภาพให้แก่ครูผู้สอน เพื่อสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งติดตามให้คำแนะนำ เพราะจุดหมายสูงสุดของการศึกษา คือการสร้างเด็กให้มีคุณภาพพร้อมด้วยสติปัญญา ควบคู่คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งต้องอาศัยแรงผลักดันจากบุคลากรที่มีศักยภาพ พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ