นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดทำ ขึ้นเพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติของเรา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม เหตุผลการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลของท่าน สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

เราคือใคร

บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จากัด (มหาชน) (“ทรูคลิกไลฟ์”) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถ
ติดต่อทรู คลิกไลฟ์ เพื่อสอบถามได้ที่

สถานที่ติดต่อ : หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์ เลขที่ 1252 อาคารทรูทาวเวอร์ 2 (ตกึ 2 ชั้น 3) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ช่องทางการติดต่อ : 02-858-8353 , 089-116-0239

บริการของทรู คลิกไลฟ์

ทรู คลิกไลฟ์ คือ หน่วยงานที่พัฒนาความรู้ด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารครบวงจร และมีรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เราสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนยุคใหม่แบบครบวงจร โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Learning) ด้วยการผลิตหลักสูตรและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทรู คลิกไลฟ์ เก็บรวบรวม
ทรู คลิกไลฟ์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด รูปถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหรือทางาน เช่น วุฒิการศึกษา อาชีพ รายละเอียดการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
ข้อมูลการใช้บริการ รวมถึงการใช้เครือข่าย หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของทรู คลิกไลฟ์
ข้อมูลใด ๆ ที่ทรู คลิกไลฟ์ หรือตัวแทนได้รับหรือเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการที่ได้สมัครไว้
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ทรู คลิกไลฟ์ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้ ทรู คลิกไลฟ์ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยทรู
คลิกไลฟ์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง กับทรู คลิกไลฟ์ จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างทรู คลิกไลฟ์ และท่านจากการใช้บริการ รวมถึงการใช้เครือข่าย หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการเก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์ ผ่าน Browser’s cookies ของท่าน ทรู คลิกไลฟ์ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ได้แก่ ทรู คลิกไลฟ์ ในกลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือกิจการ เครือธุรกิจ หน่วยงานราชการตามกฎหมาย สถานศึกษา รวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลอ่นื ใดที่ทรู คลิกไลฟ์ และ/หรือท่านเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย โดยได้รับข้อมูลผ่านทางอีเมล ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสาร ซึ่งผู้ที่เปิดเผยมีสิทธิให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ทรู คลิกไลฟ์ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามสัญญา เพื่อสมัครลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของเราเพื่อการยืนยันตัวตนผู้สมัคร เพื่อให้บริการทางด้านการศึกษาและให้บริการตามคา ขอของท่าน เพื่อทา ความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของท่าน เพื่อวิเคราะห์และนา เสนอบริการ และนา เสนอหรือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ท่าน เพื่อปรับปรุงการให้บริการของทรู คลิกไลฟ์ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และข้อเสนอต่าง ๆเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของ ทรู คลิกไลฟ์ รวมถึงตรวจสอบระบบและกิจกรรมของผู้ใช้เพื่อติดตามกิจกรรมที่เป็นอันตรายใด ๆ ต่อท่าน ผู้อื่น และทรู คลิกไลฟ์ เพื่อความปลอดภัยหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล รวมตลอดถึงเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือมีเหตุจา เป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของทรู คลิกไลฟ์ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทรู คลิกไลฟ์ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ทรู คลิกไลฟ์ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น โดยทรู คลิกไลฟ์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท ในกลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือกิจการ เครือธุรกิจของทรู หน่วยงานราชการตามกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษาโครงการด้านการศึกษาของภาครัฐ ผู้ให้บริการสนับสนุนลูกค้า ผู้ให้บริการจัดการด้านการตลาดและการโฆษณาที่ปรึกษาทางธุรกิจ รวมถึงนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใดที่ทรู คลิกไลฟ์ และ/หรือท่านเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ลักษณะการเก็บ : จัดเก็บเป็นหนังสือ (Hard copy) และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
ระยะเวลาจัดเก็บ : โดยทั่วไปทรู คลิกไลฟ์ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ท่านเป็นลูกค้าของทรู คลิกไลฟ์ และทรู คลิกไลฟ์ อาจเก็บข้อมูลของท่านต่อไปหลังจากที่ท่านหยุดเป็นลูกค้าตามสมควรเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือทรู คลิกไลฟ์ ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว ทรู คลิกไลฟ์ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ภายในระยะเวลาอันควร

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยท่านรับทราบว่าท่านจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามกรณีที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เท่านั้น และท่านรับรองว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมายโดยสุจริต
สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)
สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของทรู คลิกไลฟ์ เพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ1 หรือตามช่องทางที่ทรู คลิกไลฟ์ กำหนด ทรู คลิกไลฟ์ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล คำร้องขอที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ และ/หรือคำร้องขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ ทรู คลิกไลฟ์ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากที่ทรู คลิกไลฟ์ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ท่านยังคงสามารถใช้บริการของทรู คลิกไลฟ์ ได้ โดยท่านอาจได้รับความสะดวกจากการใช้บริการน้อยลง เนื่องจากทรู คลิกไลฟ์ ไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดในระหว่างการใช้บริการ ทรู คลิกไลฟ์ จะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของทรู คลิกไลฟ์ รวมถึงผู้โฆษณา และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งทรู คลิกไลฟ์ คาดว่าท่านอาจมีความสนใจ โดยท่านสามารถแจ้งทรู คลิกไลฟ์ได้ตลอดเวลาเพื่อหยุดการประมวลผลลักษณะนี้ได้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ 1 หรือตามช่องทางที่ทรู คลิกไลฟ์ กำหนด

Cookies คืออะไร

Cookies คือ Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org
ทรู คลิกไลฟ์ ใช้ Cookies อย่างไร
ทรู คลิกไลฟ์ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และทรู คลิกไลฟ์ จะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของทรู คลิกไลฟ์ ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของทรู คลิกไลฟ์ ทางอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้ท่านสามารถ Sign in บัญชีของท่านในเว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์ ได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อปกป้องท่านจากการฉ้อโกงและปรับปรุงความปลอดภัยต่อไป
เพื่อวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์บริการและข้อเสนอใดของทรู คลิกไลฟ์ ที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน
เพื่อปรับปรุงการตลาดที่ท่านเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์อื่น ๆ ประเภทของ Cookies ที่ทรู คลิกไลฟ์ ใช้

ทรู คลิกไลฟ์ ใช้ Cookies ดังต่อไปนี้สาหรับเว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์
Necessary – Cookies คุกกี้จำเป็นสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์ เพื่อความปลอดภัยหาก ท่านเข้าสู่ระบบและให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์ ได้อย่างปกติ
Advertising – Cookies ที่ใช้ในการจดจำ สิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน
Functionality – Cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกเป็น Preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น การจัดการ Cookies
ท่านสามารถตั้งค่าไม่ให้ Browser ของท่านตกลงรับ Cookies ของทรู คลิกไลฟ์ ได้

เด็กและเยาวชน

ทรู คลิกไลฟ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของทรู คลิกไลฟ์ในกรณีที่ ทรู คลิกไลฟ์ มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้เยาว์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งผู้เยาว์ไม่อาจให้ความยินยอมได้โดยลา พังตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรู คลิกไลฟ์ จะขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของทรู คลิกไลฟ์ และการใช้งานเว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์ เท่านั้น หากท่านได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์ ก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของทรู คลิกไลฟ์ การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทรู คลิกไลฟ์ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ESRB Privacy Policy Content ESRB (Entertainment Software Rating Board)

คำชี้แจง Content เรตติ้งที่ระบุกำหนดเอาไว้ตามข้อกำหนด ESRB เว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์ จัดอยู่ระดับ E-Everyone (ทุกวัย)
คือ : Content เหมาะสำหรับทุกวัย หมวดหมู่ด้านการศึกษา

หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จํากัด (หน่วยงาน ทรู คลิกไลฟ์)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดทำ ขึ้นเพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติของเรา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม เหตุผลการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลของท่าน สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

เราคือใคร

บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จากัด (มหาชน) (“ทรูคลิกไลฟ์”) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถ
ติดต่อทรู คลิกไลฟ์ เพื่อสอบถามได้ที่

สถานที่ติดต่อ : หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์ เลขที่ 1252 อาคารทรูทาวเวอร์ 2 (ตกึ 2 ชั้น 3) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ช่องทางการติดต่อ : 02-858-8353 , 089-116-0239

บริการของทรู คลิกไลฟ์

ทรู คลิกไลฟ์ คือ หน่วยงานที่พัฒนาความรู้ด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารครบวงจร และมีรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เราสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนยุคใหม่แบบครบวงจร โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Learning) ด้วยการผลิตหลักสูตรและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทรู คลิกไลฟ์ เก็บรวบรวม
ทรู คลิกไลฟ์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด รูปถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหรือทางาน เช่น วุฒิการศึกษา อาชีพ รายละเอียดการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
ข้อมูลการใช้บริการ รวมถึงการใช้เครือข่าย หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของทรู คลิกไลฟ์
ข้อมูลใด ๆ ที่ทรู คลิกไลฟ์ หรือตัวแทนได้รับหรือเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการที่ได้สมัครไว้
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ทรู คลิกไลฟ์ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้ ทรู คลิกไลฟ์ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยทรู
คลิกไลฟ์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง กับทรู คลิกไลฟ์ จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างทรู คลิกไลฟ์ และท่านจากการใช้บริการ รวมถึงการใช้เครือข่าย หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการเก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์ ผ่าน Browser’s cookies ของท่าน ทรู คลิกไลฟ์ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ได้แก่ ทรู คลิกไลฟ์ ในกลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือกิจการ เครือธุรกิจ หน่วยงานราชการตามกฎหมาย สถานศึกษา รวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลอ่นื ใดที่ทรู คลิกไลฟ์ และ/หรือท่านเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย โดยได้รับข้อมูลผ่านทางอีเมล ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสาร ซึ่งผู้ที่เปิดเผยมีสิทธิให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ทรู คลิกไลฟ์ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามสัญญา เพื่อสมัครลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของเราเพื่อการยืนยันตัวตนผู้สมัคร เพื่อให้บริการทางด้านการศึกษาและให้บริการตามคา ขอของท่าน เพื่อทา ความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของท่าน เพื่อวิเคราะห์และนา เสนอบริการ และนา เสนอหรือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ท่าน เพื่อปรับปรุงการให้บริการของทรู คลิกไลฟ์ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และข้อเสนอต่าง ๆเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของ ทรู คลิกไลฟ์ รวมถึงตรวจสอบระบบและกิจกรรมของผู้ใช้เพื่อติดตามกิจกรรมที่เป็นอันตรายใด ๆ ต่อท่าน ผู้อื่น และทรู คลิกไลฟ์ เพื่อความปลอดภัยหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล รวมตลอดถึงเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือมีเหตุจา เป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของทรู คลิกไลฟ์ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทรู คลิกไลฟ์ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ทรู คลิกไลฟ์ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น โดยทรู คลิกไลฟ์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท ในกลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือกิจการ เครือธุรกิจของทรู หน่วยงานราชการตามกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษาโครงการด้านการศึกษาของภาครัฐ ผู้ให้บริการสนับสนุนลูกค้า ผู้ให้บริการจัดการด้านการตลาดและการโฆษณาที่ปรึกษาทางธุรกิจ รวมถึงนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใดที่ทรู คลิกไลฟ์ และ/หรือท่านเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ลักษณะการเก็บ : จัดเก็บเป็นหนังสือ (Hard copy) และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
ระยะเวลาจัดเก็บ : โดยทั่วไปทรู คลิกไลฟ์ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ท่านเป็นลูกค้าของทรู คลิกไลฟ์ และทรู คลิกไลฟ์ อาจเก็บข้อมูลของท่านต่อไปหลังจากที่ท่านหยุดเป็นลูกค้าตามสมควรเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือทรู คลิกไลฟ์ ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว ทรู คลิกไลฟ์ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ภายในระยะเวลาอันควร

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยท่านรับทราบว่าท่านจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามกรณีที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เท่านั้น และท่านรับรองว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมายโดยสุจริต
สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)
สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของทรู คลิกไลฟ์ เพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ1 หรือตามช่องทางที่ทรู คลิกไลฟ์ กำหนด ทรู คลิกไลฟ์ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล คำร้องขอที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ และ/หรือคำร้องขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ ทรู คลิกไลฟ์ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากที่ทรู คลิกไลฟ์ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ท่านยังคงสามารถใช้บริการของทรู คลิกไลฟ์ ได้ โดยท่านอาจได้รับความสะดวกจากการใช้บริการน้อยลง เนื่องจากทรู คลิกไลฟ์ ไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดในระหว่างการใช้บริการ ทรู คลิกไลฟ์ จะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของทรู คลิกไลฟ์ รวมถึงผู้โฆษณา และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งทรู คลิกไลฟ์ คาดว่าท่านอาจมีความสนใจ โดยท่านสามารถแจ้งทรู คลิกไลฟ์ได้ตลอดเวลาเพื่อหยุดการประมวลผลลักษณะนี้ได้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ 1 หรือตามช่องทางที่ทรู คลิกไลฟ์ กำหนด

Cookies คืออะไร

Cookies คือ Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org
ทรู คลิกไลฟ์ ใช้ Cookies อย่างไร
ทรู คลิกไลฟ์ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และทรู คลิกไลฟ์ จะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของทรู คลิกไลฟ์ ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของทรู คลิกไลฟ์ ทางอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้ท่านสามารถ Sign in บัญชีของท่านในเว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์ ได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อปกป้องท่านจากการฉ้อโกงและปรับปรุงความปลอดภัยต่อไป
เพื่อวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์บริการและข้อเสนอใดของทรู คลิกไลฟ์ ที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน
เพื่อปรับปรุงการตลาดที่ท่านเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์อื่น ๆ ประเภทของ Cookies ที่ทรู คลิกไลฟ์ ใช้

ทรู คลิกไลฟ์ ใช้ Cookies ดังต่อไปนี้สาหรับเว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์
Necessary – Cookies คุกกี้จำเป็นสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์ เพื่อความปลอดภัยหาก ท่านเข้าสู่ระบบและให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์ ได้อย่างปกติ
Advertising – Cookies ที่ใช้ในการจดจำ สิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน
Functionality – Cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกเป็น Preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น การจัดการ Cookies
ท่านสามารถตั้งค่าไม่ให้ Browser ของท่านตกลงรับ Cookies ของทรู คลิกไลฟ์ ได้

เด็กและเยาวชน

ทรู คลิกไลฟ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของทรู คลิกไลฟ์ในกรณีที่ ทรู คลิกไลฟ์ มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้เยาว์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งผู้เยาว์ไม่อาจให้ความยินยอมได้โดยลา พังตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรู คลิกไลฟ์ จะขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของทรู คลิกไลฟ์ และการใช้งานเว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์ เท่านั้น หากท่านได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์ ก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของทรู คลิกไลฟ์ การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทรู คลิกไลฟ์ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ESRB Privacy Policy Content ESRB (Entertainment Software Rating Board)

คำชี้แจง Content เรตติ้งที่ระบุกำหนดเอาไว้ตามข้อกำหนด ESRB เว็บไซต์ของทรู คลิกไลฟ์ จัดอยู่ระดับ E-Everyone (ทุกวัย)
คือ : Content เหมาะสำหรับทุกวัย หมวดหมู่ด้านการศึกษา

หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จํากัด (หน่วยงาน ทรู คลิกไลฟ์)