FAQ


Q: ทรู คลิกไลฟ์คืออะไร?
A: ทรู คลิกไลฟ์ ผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับโรงเรียน ประกอบไปด้วยสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบ Multimedia ที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสร้างแบบเรียนที่เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อการเรียน แบบสะสม ประกอบด้วย หนังสือเรียน การ์ตูน Animation ที่เดินเรื่องเชื่อมโยงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง และเพลงประกอบการเรียนพร้อม กับสื่ออุปกรณ์การสอนอื่นๆ ที่ช่วยสร้างความสนุกสนานสอดแทกความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน เป็นผู้นำการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบ Multimedia ที่หลากหลายQ: หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์มีวิชาอะไรบ้าง?
A: ปัจจุบัน (2018) หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์มีทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตรเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ COMPUTING SCIENCE GENIUS PROGRAM
รู้รอบด้านวิทยาการเทคโนโลยี มีความเข้าใจและใช้เป็น ผสมผสานสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุค 4.0 มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ปูพื้นฐานทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
 • มาตรฐาน : โครงสร้างหลักสูตรที่สอนให้ผู้เรียนคิดอย่างมีระบบ
 • กระบวนการ : เรียนรู้แบบ Interactive Teaching รอบรู้ครบทุกมิติ
 • พัฒนา : เน้นทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
 • ส่งเสริม : เรียนสนุก มีจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ENGLISH GENIUS PROGRAM
กระบวนการเรียนรู้แสนสนุก เพิ่มศักยภาพทางภาษาทุกมิติ เตรียมความพร้อมทักษะทางภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปฐมวัยเป็นสิ่งจำเป็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ เมื่อผู้เรียนมีทักษะภาษาที่ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
 • มาตรฐาน : ปูพื้นฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานยุโรป CEFR
 • กระบวนการ : ฝึกฝนแบบ Communicative Language Teaching
 • พัฒนา : เน้นทักษะ 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
 • ส่งเสริม : นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน

หลักสูตรภาษาจีน CHINESE GENIUS PROGRAM
เพิ่มประสิทธิภาพการสอน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาจีน การเรียนภาษาจีนกลาง มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะทางปัญญาที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้เริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นปฐมวัย
 • มาตรฐาน : สอดคล้องกับการสอบวัดผล YCT ของ Hanban
 • กระบวนการ : สอนแบบธรรมชาติ (Whole Language) เหมาะกับช่วงวัย
 • พัฒนา : ทักษะทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
 • ส่งเสริม : นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด

หลักสูตรโรโบติกส์ ROBOTICS GENIUS PROGRAM
ก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคต ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์ ส่งเสริมและฝึกฝนให้ก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคต เปิดโอกาสแสดงผลงานในเวทีการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เพื่อสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้
 • มาตรฐาน : หลักสูตรพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
 • กระบวนการ : การเรียนการสอนแบบ Problem Base Learning บูรณาการความรู้ใน 4 วิชา STEM
 • พัฒนา : ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มผ่าน PDCA วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุงแก้ไข
 • ส่งเสริม : ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง

หลักสูตรดนตรี MUSIC GENIUS PROGRAM
ยกระดับกระบวนการคิด ต่อยอดสู่การค้นพบศักยภาพทางดนตรี ส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิด ผ่านสื่อมัลติมีเดียทันสมัย เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิดและการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล อันเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรู้
 • มาตรฐาน : ทฤษฎีของดาลโครซ
 • กระบวนการ : เน้นทักษะการฟัง ร้อง เล่น ทั้งแสดงเดี่ยวและการรวมวง
 • พัฒนา : เสริมสร้างทักษะ EF และเพิ่ม EQ
 • ส่งเสริม : เรียนรู้ทักษะทางดนตรีตั้งแต่พื้นฐาน
Q: หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ ครอบคลุมช่วงชั้นไหนบ้าง
A: ปัจจุบัน (2018) หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ทุกหลักสูตร ครอบคลุมตั้งแต่ชั้นอนุบาล (อ.1-อ.3), ชั้นประถม (ป. 1 - ป. 6) และระดับชั้นมัธยม (ม. 1 – ม. 6)Q: โรงเรียนประเภทไหนที่เหมาะสมกับหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์
A: ทั้งโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศที่ต้องการหลักสูตรด้านการศึกษาซึ่งมีการวิจัย ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาสาระการเรียนรู้ โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาเป็นเวลากว่า 10 ปี ผ่านสื่อการสอนที่ทันสมัย โดยมุ่งพัฒนาเยาวชน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาQ: หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
A: ทรู คลิกไลฟ์ คือหน่วยงานที่พัฒนา Content ด้านการศึกษาของ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (True Corporation) ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารครบวงจร และมีรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย
       เราคือผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ แบบครบวงจร “Creative Learning Innovation” โดยหลักปรัชญาและแนวทางการดำเนินงานของ True Click Life ประกอบด้วย

Innovative Curriculum นวัตกรรมการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์
ทรู คลิกไลฟ์สร้างสรรค์ และจัดทำเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานสากล (CEFR ของ หลักสูตร English Genius และ YCT ของหลักสูตร Chinese Genius) พร้อมทั้งออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย และสามารถประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานสากล

Innovative Media นวัตกรรมสื่อการสอนที่หลากหลาย
ทรู คลิกไลฟ์ออกแบบสื่อการสอนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนอย่างลงตัว ผ่านชุดสื่อการสอนแบบผสม เช่น หนังสือ สื่อภาพ สื่อกิจกรรม เพลงสร้างสรรค์ การ์ตูนแอนิเมชัน เกมฝึกทักษะด้านต่าง ๆ และกิจกรรมสนุกสนานที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กเกิดจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ บูรณาการความรู้ในทุกด้าน

Innovative Teacher Software นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการในห้องเรียน
ทรู คลิกไลฟ์สร้างสรรค์โปรแกรมช่วยสอนอัจฉริยะ ที่ช่วยลดภาระให้แก่ครูผู้สอน และเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรมการสอนช่วยให้การเรียนมีความสนุกสนาน และผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนสามารถประมวลผลพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ

Innovative Device นวัตกรรมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด
ปัจจุบัน ความอิสระของเครือข่ายไร้สาย ทำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยทำให้การเรียนรู้สามารถอยู่ได้ทุกหนแห่ง เราจึงสร้างแอปพลิเคชันที่เป็น Social Network เพื่อเชื่อมโยง ครู นักเรียน และผู้ปกครองโดยเน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Innovative Training นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ทรู คลิกไลฟ์ ก่อตั้งและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการศึกษา ทั้งครู และผู้บริหาร เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเติมเต็มวิสัยทัศน์ และเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพราะจุดหมายสูงสุดของการศึกษา คือการสร้างเด็กให้มีคุณภาพพร้อมด้วยสติปัญญา ควบคู่คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งต้องอาศัยแรงผลักดันจากบุคลากรที่มีศักยภาพ พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
Q: หากมีความสนใจในหลักสูตร อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม ต้องทำอย่างไร
A:
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
Q&A
Q: ทรู คลิกไลฟ์คืออะไร?
A: ทรู คลิกไลฟ์ ผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับโรงเรียน ประกอบไปด้วยสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบ Multimedia ที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณการ การสร้างแบบเรียนที่เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อการเรียน แบบสะสม ประกอบด้วย หนังสือเรียน การ์ตูน Animation ที่เดินเรื่องเชื่อมโยงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง และเพลงประกอบการเรียนพร้อม กับสื่ออุปกรณ์การสอนอื่นๆ ที่ช่วยสร้างความสนุกสนานสอดแทกความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน เป็นผู้นำการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบ Multimedia ที่หลากหลายQ: หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์มีวิชาอะไรบ้าง?
A: ปัจจุบัน (2018) หลักสูตรทรูคลิกไลฟ์มีทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ COMPUTER GENIUS PROGRAM
 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่ตรงตามหลักสูตรกระทรวง 2561 (มาตรฐาน ว 4.2)
 • พัฒนาเนื้อหาด้านภาษา เหตุผล และการคำนวณ (Coding) ตรงตาม สสวท
 • เสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย สื่อ Multimedia ผ่านเสียงเพลง ดนตรี เกมฝึกทักษะทั้ง Offline และ Online และการ์ตูนอนิเมชั่น
 • สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ENGLISH GENIUS PROGRAM
 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่อิงตามมาตรฐานสากลโลก CEFR
 • ยึดหลักแนวคิด Communicative Language Teaching (CLT) เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วทางภาษา และความถูกต้องในการใช้ภาษา
 • ประเมินผลจริงระดับสากล ผ่าน Oxford Young Learner Test

หลักสูตรวิชาภาษาจีน CHINESE GENIUS PROGRAM
 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่ตรงตามการสอบวัดระดับภาษาจีนของ Hanban (YCT)
 • มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาจีน 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ควบคู่การเรียนรู้วัฒนธรรมและบูรณาการวิชาอื่น (Cross-Curricular) ไปพร้อมกัน
 • ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบ YCT

หลักสูตรวิชาโรโบติกส์ ROBOTICS GENIUS PROGRAM
 • หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem Base Learning)
 • เสริมการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
 • ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มผ่านกระบวนการทำงานแบบ PDCA

หลักสูตรวิชาดนตรี MUSIC GENIUS PROGRAM
 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนากระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • ฝึกฝนทักษะจากการเล่นดนตรีคนเดียวสู่การรวมวงร่วมกับผู้อื่น
 • ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ EF (Executive Function)
Q: หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ ครอบคลุมช่วงชั้นไหนบ้าง
A: ปัจจุบัน (2018) หลักสูตรทรูคลิกไลฟ์ทุกหลักสูตร ครอบคลุมตั้งแต่ชั้นอนุบาล (อ.1-อ.3), ชั้นประถม (ป. 1 - ป. 6) และระดับชั้นมัธยม (ม. 1 – ม. 6)Q: โรงเรียนประเภทไหนที่เหมาะสมกับหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์
A: ทั้งโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศที่ต้องการหลักสูตรด้านการศึกษาซึ่งมีการวิจัย ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาสาระการเรียนรู้ โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาเป็นเวลากว่า 10 ปี ผ่านสื่อการสอนที่ทันสมัย โดยมุ่งพัฒนาเยาวชน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาQ: หลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
A: ทรู คลิกไลฟ์ คือหน่วยงานที่พัฒนา Content ด้านการศึกษาของ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น (True Corporation) ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารครบวงจร และมีรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย
       เราคือผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ แบบครบวงจร “Creative Learning Innovation” โดยหลักปรัชญาและแนวทางการดำเนินงานของ True Click Life ประกอบด้วย

Innovative Curriculum นวัตกรรมการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์
ทรู คลิกไลฟ์สร้างสรรค์ และจัดทำเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานสากล (CEFR ของ หลักสูตร English Genius และ YCT ของหลักสูตร Chinese Genius) พร้อมทั้งออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย และสามารถประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานสากล

Innovative Media นวัตกรรมสื่อการสอนที่หลากหลาย
ทรู คลิกไลฟ์ออกแบบสื่อการสอนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนอย่างลงตัว ผ่านชุดสื่อการสอนแบบผสม เช่น หนังสือ สื่อภาพ สื่อกิจกรรม เพลงสร้างสรรค์ การ์ตูนแอนิเมชั่น เกมฝึกทักษะด้านต่าง ๆ และกิจกรรมสนุกสนานที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กเกิดจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ บูรณาการความรู้ในทุกด้าน

Innovative Teacher Software นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการในห้องเรียน
ทรู คลิกไลฟ์สร้างสรรค์โปรแกรมช่วยสอนอัจฉริยะ ที่ช่วยลดภาระให้แก่ครูผู้สอน และเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรมการสอนช่วยให้การเรียนมีความสนุกสนาน และผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนสามารถประมวลผลพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ

Innovative Device นวัตกรรมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด
ปัจจุบัน ความอิสระของเครือข่ายไร้สาย ทำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยทำให้การเรียนรู้สามารถอยู่ได้ทุกหนแห่ง เราจึงสร้างแอพพลิเคชั่นที่เป็น Social Network เพื่อเชื่อมโยง ครู นักเรียน และผู้ปกครองโดยเน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Innovative Training นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ทรู คลิกไลฟ์ ก่อตั้งและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการศึกษา ทั้งครู และผู้บริหาร เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเติมเต็มวิสัยทัศน์ และเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพราะจุดหมายสูงสุดของการศึกษา คือการสร้างเด็กให้มีคุณภาพพร้อมด้วยสติปัญญา ควบคู่คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งต้องอาศัยแรงผลักดันจากบุคลากรที่มีศักยภาพ พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
Q: หากมีความสนใจในหลักสูตร อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม ต้องทำอย่างไร
A:
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2