โรงเรียนพัฒนวิทย์
Pattanawit School
เลขที่ 114 หมู่ที่ 5 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
(02) 580 - 1111
จำนวนนักเรียน : 382 คน

สวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนพัฒนวิทย์เน้นให้ความสำคัญของสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมาก เราเชื่อว่าเด็กจะพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพต้องมีพื้นฐานจากครอบครัวโดยมีโรงเรียนส่งเสริมอีกครั้งหนึ่งเป็นการร่วมด้วยช่วยกัน โรงเรียนพัฒนวิทย์มีจุดเน้นในการบริหารงานให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการดูแลนักเรียนด้านความรู้ เน้นให้นักเรียนได้มีความรู้วิชาการในด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาจีนและคอมพิวเตอร์

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านกีฬา ดนตรี ศาสนาและสิ่งแวดล้อม

ด้านการดูแล เน้นด้านความปลอดภัย สุขภาพ ความสะอาด การเยี่ยมบ้าน ความสนุกสนานร่าเริงแจ่มใส

สำหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น การนิเทศการสอนของครูโดยฝ่ายบริหาร การมอบหมายให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบ o-net การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน การสอนเสริมเพิ่มเติมเป็นต้น

ในส่วนระดับอนุบาลนั้น โรงเรียนจะเน้นไปในการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีความสุข จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัย การสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์โดยให้ตัวเองได้ลงมือทำเอง ส่วนด้านการเสริมศักยภาพของนักเรียนนั้นโรงเรียนมีการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่างๆภายนอกโรงเรียน ทางด้านวิชาการศิลปะและดนตรี เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี การแข่งขันเมโลเดียน การจัดตั้งชมรม Robot เป็นต้น ในด้านการจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในตอนเช้าทุกวันหนังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงทั้งระดับประถมและอนุบาล มีโครงการจูงมือน้องโดยพี่นักเรียนชั้นประถมคอยดูแลน้องอนุบาลในช่วงเช้าเพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันและความเสียสละเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในโรงเรียน

ในด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณต่างๆให้มีความร่มรื่นสะอาดและปลอดภัย เช่น การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประตูห้องเรียนชั้น 3 ทั้งหมด การปรับปรุงบ่อทราย การจัดที่เก็บจักรยานสำหรับเด็กเล็ก การทำความสะอาดห้องเรียนทุกวันศุกร์ การมีครูเวรดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียนหลังเลิกเรียน การทำความสะอาดบ่อบอล

โรงเรียนพัฒนวิทย์ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดีตลอดมา หากมีข้อเสนอแนะในเรื่องใดผมพร้อมที่จะรับฟังในทุกเรื่องและจะนำมาพัฒนาเพื่อลูกพัฒนวิทย์ต่อไป
ผู้อำนวยการ
ดร.พิสิษฐ ภู่รอด
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนพัฒนวิทย์ เดิมชื่อ โรงเรียนพัทร ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา และในปี 2551 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนพัฒนวิทย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่เศษ ตั้งอยู่เลขที่ 114 ซอยนนทบุรี 46 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 มีนายประสิทธิ์ ครั่งทอง เป็นครูใหญ่คนแรก นางละม่อม นนทวาลี เป็นผู้จัดการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเปิดการสอนระดับก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษาปีที่ 6ในภาคเรียนที่ 2 ได้แต่งตั้งให้ นางจิตนิภา สว่างแจ้งวุฒิ วุฒิการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียน ได้จัดบริเวณที่นั่งพักผ่อนใหม่สำหรับผู้ปกครอง และนักเรียน โดยจัดซื้อชุดที่นั่งพักผ่อนใหม่ ชุดของเล่นของใช้เพื่อประกอบการสอนในห้อง CEP ทาสีห้องเรียน ปรับเปลี่ยนห้องประกอบการ ห้องการเรียนการสอนและห้องพักครูให้โปร่งและมีระเบียบมากขึ้น

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้ปรับปรุงโรงอาหารใหม่ จัดทำห้องประกอบการสำหรับเด็กอนุบาลได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างโรงจอดรถ หุ้มเสาใต้อาคารเรียนบริเวณทางเดิน เพื่อป้องกันอันตราย ปรับพื้นที่ในห้องธุรการเพื่อใช้ในการต้อนรับผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้ปรับปรุงโรงอาหารใหม่ จัดทำห้องประกอบการสำหรับเด็กอนุบาลได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างโรงจอดรถ หุ้มเสาใต้อาคารเรียนบริเวณทางเดิน เพื่อป้องกันอันตราย ปรับพื้นที่ในห้องธุรการเพื่อใช้ในการต้อนรับผู้ปกครอง
โรงเรียนพัฒนวิทย์เน้นการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้นวตกรรมสุข...เรียนรู้

ในการพัฒนาสมอง เพื่อให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นใน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน (3 D) มีทักษะในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง กล้าแสดงออกบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยครูที่มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู

โรงเรียนมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ระบบ M I S และให้บริการอย่างเสมอภาค รวดเร็ว ชัดเจน ตรวจสอบได้ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีภาพลักษณ์ที่ดีกับชุมชน
  • ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีวินัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด จิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไทยและสากลในการสร้างสรรค์ชิ้นงานรวมทั้งมีทักษะการแก้ปัญหาได้
  • อุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนการสอน และการทดลองพรั่งพร้อมเหมาะสมกับหลักสูตร และจำนวนนักเรียน มีการจัดระบบระเบียบ การดูแลรักษา และการใช้อย่างถูกต้อง
  • คู่มือการสอน พร้อมสื่อ อุปกรณ์การสอน และสมุด ใบงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรและถูกต้อง
  • การควบคุมดูแลการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักสูตร
  • ระบบการบริหารที่มีขั้นตอน ระเบียบ แบบแผน และทำงานกันเป็นทีม รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน
  • ซ่อมแซมสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้ และสามารถไปประยุกต์หรือเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน
  • การแสดงออกของครู - นักเรียน ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งกีฬา ชมรม และอื่นๆ สม่ำเสมอ
  • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกันกับสังคมได้อย่างมีความสุข
แผนที่โรงเรียน