โรงเรียนอนุบาลภวิกา
Anubanpavika School
เลขที่ 188 หมู่ 13 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร 47220
042 759 095
จำนวนนักเรียน : -
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนอนุบาลภวิกา ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยในครั้งแรก ได้จัดการเรียนการสอน ในระดับอนุบาล 1 ถึง 3 เท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 จึงได้จัด การเรียนการสอนในระดับ ประถมศึกษา โดยเปิด สอน ในระดับชั้น ป. 1 ถึง ป.3 และในปี พ. ศ. 2554 จึงได้จัดการเรียนการสอน ระดับชั้น ป. 4 ถึง ป. 6

ระดับปฐมวัย
ดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เปิดสอนระดับอนุบาล จำนวน 3 ช่วงวัย คือ อนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 เพื่อให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของการพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนดหลักการ ดังนี้
 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทุกด้านแก่เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 2-5 ปี
 • ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
 • พัฒนาเด็กแบบองค์รวมโดยผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
 • จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการพัฒนาด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจ และสติปัญญา ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

ระดับประถมศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา ใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2552 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร จากความเชื่อที่ว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม การสอน ผู้สอนเป็นผู้คัดสรรกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน โดยมีการกำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะและกระบวนการการเรียนรู้ คุณลักษณะหรือค่านิยม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน เป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ คือ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนอนุบาลภวิกาได้มุ่งเน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจและสติปัญญาคติ
แผนที่โรงเรียน