โรงเรียนทศพรวิทยา
Thossaporn Wittaya School
เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
044-681-087
จำนวนนักเรียน : 428 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนทศพรวิทยา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 บ้านโรงเลื่อย ถนนสตึก – แคนดง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งในพื้นที่มีทั้งหมด 30 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา อาคารเรียน 3 หลัง จำนวน 26 ห้อง อาคารสำนักงาน 1 หลัง 2 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารห้องปฏิบัติการ 1 หลัง สระว่ายน้ำ 1 แห่ง จัดให้มีสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน มีครูและบุคลากร 44 คน ลูกจ้าง นักการภารโรง แม่ครัว 10 คน มีนางสงกรานต์ พันธุ์พินิจ เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการ นายพีระพงษ์ พันธุ์พินิจ เป็นผู้จัดการโรงเรียน รวม 2 คน รวมทั้งสิ้นทั้งโรงเรียน 56 คน

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ชั้นประถม ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา นักเรียนรวมทั้งสิ้น 800 คน
ทศพรวิทยา พัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่สังคมไทย

โรงเรียนทศพรวิทยา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี มีความเป็นผู้นำ สามารถคิดวิเคราะห์รู้เท่าทันโลกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แก้ปัญหาเป็น มีภูมิคุ้มกันและอดทนต่อแรงเสียดทานจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ชื่นชมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นคนดี มีปัญญาและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนทศพรวิทยามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบริหารจัด การโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างรอบด้าน ดำรงชีวิตสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แผนที่โรงเรียน