โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
Pathai Udom Suksa School
เลขที่ 201 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
02-521-2363-4
จำนวนนักเรียน : 259 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่ 201 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ บนเนื้อที่ 20 ไร่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งภาคสามัญและภาคภาษาอังกฤษ มีนักเรียน ชาย-หญิง จำนวน 3,172 คน ครูไทยและครูชาวต่างประเทศ 286 คน พนักงาน 33 คน และคนงาน 55 คน

คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ เป็นผู้ก่อตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์ แก่พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ และเพื่อเป็นอุดมการณ์ของท่านที่จะให้มีสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา พร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไป

โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2513 บนเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา แล้วเสร็จ และทำพิธีเปิดป้ายดำเนินการ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม
สุขุม รอบคอบ สามัคคี มีระเบียบ
แผนที่โรงเรียน