โรงเรียนทับทอง
Tubtong School
เลขที่ 104 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 8 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-579-0982
จำนวนนักเรียน : 329 คน
ประวัติความเป็นมา
เป็นเวลากว่า 40 ปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้ง คือ ศ.ดร. ทองสุข และ รศ. สมัยสวาท พงศทัต โดยใช้อาคารเรือนไม้ 2 ชั้นบนเนื้อที่ 300 ตารางวา เป็นสถานที่ศึกษาให้กับบุตรหลานในชุมชน โดยรองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัตเป็นผู้รับใบอนุญาต และนางกิรินทร์ สุรักขกะ เป็นครูใหญ่ โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า อนุบาลทับทอง ซึ่งได้เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล เริ่มแรกมีคุณครู 2 ท่าน คือ คุณครูกิรินทร์ สุรักขกะ และคุณครูปทุมวัน โลหะชาละ มีนักเรียน 10 คน

จากกการบริหารโรงเรียนที่มีการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและให้ความรู้นักเรียน จนสามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นจำนวนมาก ทำให้โรงเรียนอนุบาลทับทองได้รับความเชื่อถือจากผู้ปกครอง บอกเล่ากันปากต่อปาก โดยที่โรงเรียนไม่เคยโฆษณาเลย อีกทั้งผู้ปกครองยังได้สนับสนุนมอบความไว้วางใจให้โรงเรียนเปิดแผนกประถม เพื่อบุตรหลานจะได้เรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป

ต่อมา ในปีพ.ศ. 2528 โรงเรียนได้เปิดแผนกประถมศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนทับทอง มาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีนักเรียนจำนวนมากและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยมีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และโรงเรียนได้ขยายอาคารเรียนทั้งหมด 5 อาคาร

ต่อมาในปีพ.ศ.2545 ดร. อัญจลา จารุมิลินท ผู้บริหารคนปัจจุบัน ซึ่งจบการศึกษาจากด้านการบริหารการศึกษา จากสหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาบริหารโรงเรียนสืบต่อจาก อาจารย์ กิรินทร์ สุรักขกะ (ครูไก่) ผู้เป็นมารดา จากการที่ดร. อัญจลา จารุมิลินทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารการศึกษาและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จึงได้นำนวัตกรรมทางด้านการศึกษาเข้ามาใช้ในโรงเรียน โดยยึดปรัชญาที่สร้างความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อนำความรู้สู่ความเป็นเลิศ ได้สร้างมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ชัดเจนโดยได้จัดให้มีการทดสอบโดยใช้ข้อสอบวัดมาตราฐานการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน CERF และนำผลมาพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียน

นอกจากนั้น ยังได้นำโครงการTrue click life เข้ามาวางพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้ถูกวิธี ได้สร้างโรงเรียนให้เป็นแหล่งให้ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูลูก โดยนำหลักการสร้างวินัยเชิงบวก (101 Positive Discipline) ของ Dr. Katherine Kersey มาใช้เป็นต้น

จนถึงปัจจุบันโรงเรียนยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยได้ศึกษาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประกอบการเรียนการสอน ทำให้ครูและนักเรียนมีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็ว เป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนก้าวพร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมั่นคง นอกจากนี้ยังเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษจริง โดยนำภาษาอังกฤษเข้ามาบูรณาการทางด้านกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ทางด้านอาคารสถานที่โรงเรียนได้ปรับปรุงสนามให้เป็นสนามที่ปูด้วยหญ้าเทียมให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่น่าเรียน

ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคม ดังจะเห็นได้ว่าศิษย์เก่าได้ให้การยอมรับและมอบความไว้วางใจโดยนำบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนของเราเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี
โรงเรียนทับทองสร้างความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อนำนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนทับทอง สร้างความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อนำนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ คือปรัชญาของโรงเรียนทับทอง ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่า การสร้างทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต ต้องมีความสมดุลกัน

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนทับทอง จึงได้นำหลักธรรม มัชชิมาปฏิปทา หรือ การเดินทางสายกลาง มาปรับใช้ โดยปูพื้นฐานการเรียนรู้นี้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะถ้าหากได้รับการปูพื้นฐานที่มั่นคงสมดุลทั้งทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่ในวัยนี้ เด็กจะสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคต

โรงเรียนทับทอง จึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Approach) พัฒนาแนวการเรียนการสอนตามหลักของ Reggio Emilia ที่เน้นทักษะกระบวนการทางความคิด การวางแผน การคาดคะเนคำตอบ และลงมือปฏิบัติจริง เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความอยากที่จะเรียนรู้อยู่ในตัวเอง

โรงเรียนทับทองได้ปรับแนวการเรียนการสอนนี้ให้เข้ากับบริบทความเป็นไทย โดยเด็กปฐมวัยทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ทางโรงเรียนบูรณาการวิชาการด้านต่างๆด้วยหลักสูตรที่เป็น Intensive English Program and Computer มีการวัดระดับมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกหน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบ Anglia Examination จากประเทศอังกฤษ ทั้งก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป

ซึ่งในทุกกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานผลการเรียนรู้ พัฒนา และร่วมกันปรับปรุงแก้ไขในทุกระยะ เพื่อการพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ
แผนที่โรงเรียน