โรงเรียนอนุบาลชินวร
Chinavorn School
เลขที่ 24/9 ซอยเสรีไทย 12 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
02-732-5420-4
จำนวนนักเรียน : 220 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนชินวรทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยพระครูญาณวิศิษฐ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527 เดิมมีเนื้อที่ 1 ไร่ 26 ตารางวา ในระยะแรกสร้างอาคารเรียนอนุบาลเพียงหลังเดียว เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 มีนักเรียน 34 คน ในปีต่อมามีนักเรียนจำนวน 98 คน และเพิ่มชั้นเรียนทุกปี จึงขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 4 ไร่ 174 ตารางวา รวมปัจจุบันมีพื้นที่ 5 ไร่ 200 ตารางวา

พ.ศ. 2528 เปิดอาคารเรียนหลังที่ 1 ทำการสอนระดับอนุบาล 1
พ.ศ. 2531 ขอเปิดอาคารเรียน 5 ชั้น 2 หลังติดกัน เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พ.ศ. 2535 เปิดอาคารเรียนหลัง 4 เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำขนาด 25*13.50 เมตร ขยายห้องเรียน เปิดสอนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสอนว่ายน้ำตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2538 สร้างเวทีการแสดงบริเวณโรงอาหาร 4 เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
พ.ศ. 2542 ปรังปรุงสถานที่ผักผ่อนสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
พ.ศ. 2543 จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พ.ศ. 2544 ปรับปรุงห้องธุรการ, ห้องประชุม, ห้องคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2549 สร้างเรือนทรงไทย, ปรับปรุงสระว่ายน้ำ, ปรับปรุงเสาธง
พ.ศ. 2550 สร้างห้อง ICT, ปรับปรุงห้องดาราศาสตร์
พ.ศ. 2551 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
พ.ศ. 2552 ปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์, ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
พ.ศ. 2553 ปรับปรุงห้องน้ำ, ปรับปรุงห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ปรับปรุงโต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร
พ.ศ. 2554 สร้างห้อง interactive room ปรับปรุงเวทีและบริเวณโรงอาหาร 2 ปรับปรุงร้านค้า
พ.ศ. 2556 สร้างห้องเรียนอัจฉริยะ (Interactive Room), ปรับปรุงโรงอาหารและเรือนไทย
พ.ศ. 2556 ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 จำนวน 3 ห้อง, เพิ่มเติมลานจอดรถด้านหน้า, ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
พ.ศ. 2557 ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 จำนวน 6 ห้อง
ความรู้ คู่ ความดี
ซื่อสัตย์ ขยัน กตัญญู
ซื่อสัตย์ หมายถึง นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
ขยัน หมายถึง หมั่นศึกษาหาความรู้
กตัญญู หมายถึง ทดแทนบุญคุณ ผู้มีพระคุณ
แผนที่โรงเรียน