โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
Songvithaya Theparak School
เลขที่ 19/9 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
02-759-7651
จำนวนนักเรียน : 2013 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ เป็นสถานศึกษาแห่งที่ 2 ของโรงเรียนทรงวิทยา ก่อตั้งและบริหารงานโดย นางสมทรง ชนะมา ผู้รับใบอนุญาต ดร.ทรงสมร สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ผู้จัดการ
นางทรงสุดา มหธราดล และดร.สิริสุมาลย์ ลายถมยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานนามอาคารอำนวยการว่า
เทวรักษิต แปลว่ามีเทพรักษา และพระองค์ท่านทรงกรุณา ฯ เสด็จมาเปิดอาคารหลังนี้ ด้วยพระองค์เองพร้อมมาทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2547 เป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติสูงสุดแก่ คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
การเรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย
สร้างเสริมพลานามัย ใฝ่ใจคุณธรรม
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้คู่คุณธรรม จริยธรรม
ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย ดำรงความเป็นไทย
เทิดไท้สถาบัน ก้าวทันเทคโนโลยี
แผนที่โรงเรียน