โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
Sunflower Trilingual School
เลขที่ 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย-เศรษฐกิจ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
034-494-823-6
จำนวนนักเรียน : 511 คน

ทานตะวันมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน นั่นก็คือหันหาแสงตะวันซึ่งเปรียบเสมือนหนทางของแสงสว่าง ความดีงามที่จะมุ่งพัฒนาตนสู่เป้าหมาย โดยไม่ลังเล และไม่หลงทาง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็ตาม

ผู้อำนวยการ
ดร.ขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มโรงเรียนทานตะวัน อันประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลทานตะวัน และโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ก่อกำเนิดขึ้นด้วยปณิธานของ ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ U.P.C. (Union Paper Carton) และประธานมูลนิธิชินเศรษฐวงศ์ ท่านประสบผลสำเร็จอย่างงดงามในธุรกิจ จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาเยาวชนทางด้านการศึกษา ท่านมีความเชื่อมั่นว่า ถ้าจะให้ชีวิตประสบความสำเร็จ มีความสุข และสามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้ จะต้องมีคุณสมบัติที่ดี 3 ประการคือ มีการศึกษาดี มีคุณธรรม และมีสุขภาพกายและใจที่ดี ดังนั้นเยาวชนจึงควรได้รับการอบรมบ่มสอนให้ได้รับคุณสมบัติทั้ง 3 ประการดังกล่าวตั้งแต่เยาว์วัย และต่อเนื่อง เพื่อผลสัมฤทธิ์ในความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ นำความสำเร็จให้เกิดแก่ตนเอง และเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง เกิดสันติสุขยิ่งขึ้นไปในอนาคต

ดังนั้น ท่านจึงได้ก่อตั้ง โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน ขึ้น ที่ซอยบางบอน 5 (เพชรเกษม 81) เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนเป็นปีแรกเมื่อ ปีการศึกษา 2540 ต่อมาได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ขยายชั้นเรียน เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2544 ณ สถานที่เดิม คือที่บางบอน และ..อีกก้าวหนึ่ง..เพื่ออำนวยประโยชน์ทางการศึกษาให้เกิดความพร้อม ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา จึงได้รับการก่อตั้งขึ้น บนเนื้อที่ 20 ไร่ ณ ถนนเอกชัย-เศรษฐกิจ (ซอยเทพกาญจนา) เขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2548 และจะขยายชั้นเรียนขึ้น ปีละชั้นๆ ทุกปี จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ.2543 เริ่มก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กชื่อ ทานตะวันเนอร์สเซอรี่ รับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 1 1/2 ถึง 3 ปี โดยมี นางสาวขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางนัยนา ขนอนเวช เป็นผู้จัดการ นางอำพร ตั้งธนอำรุง เป็นครูใหญ่ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 พ.ศ.2543 เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ.2547 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อเนื่องทางการศึกษา ท่านประธานจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาขึ้น ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 39/10 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย – เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ( ปัจจุบันเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) โดยมี นางสาวขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ นายสุพจน์ ขนอนเวช เป็นครูใหญ่
เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนให้มีความสมบูรณ์และสมดุลทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมให้มีความรู้อันเป็นสากล ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ พัฒนาการเรียนรู้บนพื้นฐานที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและการพัฒนาตามวัยของผู้เรียนให้อิสระในการเรียนรู้ตามศักยภาพและความสนใจที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล แต่อยู่บนมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณธรรมนำชีวิต มีทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ 3 ภาษา มีความรับผิดชอบต่อสังคม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพัฒนาครูให้เป็นบุคลากรวิชาชีพ มีคุณภาพมุ่งเน้นในการสร้างความสำเร็จให้แก่ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
  • นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
  • นักเรียนดำรงความเป็นไทย มีความรู้เป็นสากล มีทักษะชีวิต รู้จักใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  • นักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและปรับใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
  • นักเรียนใช้ภาษาสื่อสารและศึกษาค้นคว้าได้ 3 ภาษาเต็มตามศักยภาพ
  • ครูมีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระบบการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนที่โรงเรียน