โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
Wantha Maria Ratchaburi School
เลขที่ 92 ม.5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
(032) 360 - 610
จำนวนนักเรียน : -
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนที่บริหารงานโดยคณะบาทหลวงของสำนักมิสซังคาทอลิก เขตราชบุรี เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2514 เป็นต้นมา โดยบาทหลวงอันเดรอา วิตราโน สงฆ์คาทอลิกคณะซาเลเซียนมิชชันนารีจากประเทศอิตาลี ซึ่งท่านได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ หลักห้า ท่านได้อุทิศด้วยชีวิตด้วยความรักและเอาใจใส่ในความห่วงใยที่ท่านมีต่อเด็ก ๆ ทำให้คุณพ่อวิตราโน มีความปรารถนาจะสร้างโรงเรียนเล็ก ๆ สำหรับเด็ก ๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของสำนักมิสซังคาทอลิก เขตราชบุรี ท่านจึงตัดสินใจสร้างโรงเรียนขึ้นโดยท่านได้เดินทางกลับอิตาลีบ้านเกิดของท่านและประเทศต่าง ๆ หลายแห่ง เพื่อบอกบุญและรับบริจาคเงินเพื่อนำมาเป็นทุนจัดสร้างอาคารเรียน และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนชาวตำบลประสาทสิทธิ์ ในการก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งมีเนื้อที่ 8 ไร่เศษ เดิมเป็นที่ดินของหลวงสิทธิ์ เทพการ และมอบให้นายอ๊อด ทรัพย์เย็นเป็นผู้ดูแล และที่ดินของคุณวิโรจน์ วังตาลที่มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด
คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข ความหมายอธิบายได้ดังนี้
 • คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีที่คงอยู่ถาวร ได้แก่ ความรอบคอบ ความกล้าหาญ ความมัธยัสถ์ และความยุติธรรม
 • นำวิชา หมายถึง
  • จัดการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่ในระดับชั้นนำตามความต้องการของผู้เรียนในท้องถิ่น และประเทศชาติ
  • จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
  • จัดการศึกษาให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ กระบวนการต่าง ๆ มีจริยธรรม คุณธรรม ความเป็นอยู่ หน้าที่การงาน อาชีพ และความสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคล
 • พัฒนาสุข หมายถึง
  • สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาอบรมไปพัฒนาชีวิต ในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ และประกอบอาชีพอย่างมีความสุข
  • สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้มีความสุข
เรียนดี มีวินัย อนามัยสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision) ปี 2555 – 2559

เรียนรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำทางการศึกษาประสานสัมพันธ์ชุมชน สร้างบุคคลให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนการคิด วิเคราะห์ พัฒนาสู่อาเซียน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานของโรงเรียน ดังน
 • มุ่งตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และโรงเรียน
 • มุ่งบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
 • มุ่งสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและธำรงรักษาอัตลักษณ์อันเป็นที่ยอมรับของสังคม
แผนที่โรงเรียน