โรงเรียนจารุวรรณ
Jaruwon Multiple Intelligences School
เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ถนนวัชรพล (รามอินทรา 55) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
02-519-8647
จำนวนนักเรียน : 256 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนจารุวรรณเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์เดิมในการบริหารโรงเรียนอนุบาลอรณิชา โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกที่ ดร.ธัญรัศม์ นิธิกุลธีระภัทร์เป็นผู้ก่อตั้ง

ดำเนินกิจการโรงเรียนอนุบาลตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนจารุวรรณเป็นโรงเรียนแห่ง ที่2 ซึ่งผู้ก่อตั้งมีความมุ่งมั่นที่จะทำโรงเรียนตามอุดมคติให้เป็นโรงเรียนใน สวนแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขสำหรับเด็กโดยเฉพาะ และมีความตั้งใจที่จะสร้างโรงเรียนแห่งใหม่นี้ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงระดับมาตรฐานสากล และสอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัฒน์ สร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้ปกครองในชุมชนให้มีความไว้วางใจนำลูกมาเข้าเรียน

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ วางแผนร่วมกับสถาปนิกและวิศวกร ในการออกแบบ ก่อสร้างอาคารเรียน และจัดสภาพภูมิทัศน์ต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก ประกอบกับได้นำประสบการณ์จากการบริหารงาน ในโรงเรียนเดิมเป็นเวลา 10 ปี มาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนแห่งใหม่ เพื่อขจัดปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โรงเรียนจารุวรรณจึงถือเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นตามอุดมการณ์อย่างแท้จริง

เปิดสอนระดับประถมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล เรียนวิชา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กับครูชาวต่างชาติ
การศึกษา คือ รากฐานของชีวิต
คุณธรรมเลิศล้ำ นำสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี
แผนที่โรงเรียน