โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
Beaconhouse Yamsaard School (Rangsit)
เลขที่ 2 ถนนไสวประชาราษฎร์ ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
02 152 2391
จำนวนนักเรียน : 2580 คน

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต มีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยี ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผู้อำนวยการ
อาจารย์ควรพิศ เขียวแก้ว
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนแย้มสอาดแห่งแรกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 โดยคุณธำรงและคุณประไพ แย้มสอาด ในซอยลาดพร้าว 26 เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2531 แห่งที่สองจึงเกิดขึ้นในซอยวิภาวดี 20 เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีการเรียนการสอนตามหลักสูตร ภาษาอังกฤษและหลักสูตรสามัญ พร้อมกับพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรอื่น ๆ เช่น บัลเลต์ เทควันโด ดนตรี และศิลปะ

ในปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนไสวประชาราษฎร์ (คลองสี่) แยกจากถนนรังสิต-นครนายก จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมกับกลุ่มโรงเรียนแย้มสอาดที่กำลังเติบโต และเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

กลุ่มโรงเรียนแย้มสอาดมองเห็นความสำคัญของการบริการด้านการศึกษา จึงตัดสินใจเปิดโรงเรียนอีกแห่งที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ในปี พ.ศ. 2551 เป็นสาขาที่สามในกลุ่มโรงเรียนแย้มสอาดและเป็นโรงเรียนสองภาษา รับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

จากประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนกว่า 30 ปี กลุ่มโรงเรียนแย้มสอาดมีจำนวนนักเรียนกว่า 3,000 คน ผลิตนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมากมายและหลายคนได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยขั้นนำในประเทศ โรงเรียนมีการประเมินผลหลักสูตรทุก 4 ปี และปรับให้สอดคล้องตามสภาพและตามความต้องการของผู้เรียนและในแต่ละสาขา อีกทั้งสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมกับชุมชน

โรงเรียนแย้มสอาดทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนของเราทุกสาขาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) นอกจากนี้ โรงเรียนแย้มสอาดลาดพร้าวและโรงเรียนแย้มสอาดรังสิตยังได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในปี พ.ศ. 2536 ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มโรงเรียนแย้มสอาดได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาครั้งประวัติศาสตร์กับกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์ ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดยคุณนัสรีน คาซูรี ประธานบีคอนเฮาส์คนปัจจุบัน กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์เติบโตและให้การศึกษาแก่นักเรียนกว่า 260,000 คนแล้วทั่วโลก ปัจจุบันมีสำนักงานอยู่ใน 10 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม บังคลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และประเทศไทย

นอกเหนือจากโรงเรียนแย้มสอาดทั้งสามแห่งแล้ว เราภูมิใจที่ได้เปิดโรงเรียนแห่งใหม่สังกัดกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ในซอยพัฒนาการ 78 โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮาส์แย้มสอาด เป็นโรงเรียนนานาชาติน้องใหม่ เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2558 เขตพัฒนาการ กรุงเทพฯ
ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือแย้มสอาดที่ว่า เติบโตสมวัย ใฝ่หาความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีความหมายดังนี้
 • เติบโตสมวัย โรงเรียนได้มุ่งเน้นให้นักเรียน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมกับวัย มีจิตใจและสติปัญญาที่ดีงาม สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
 • ใฝ่หาความรู้ ฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะ และพื้นฐานในการเรียนชั้นสูงต่อไป
 • ควบคู่คุณธรรม นักเรียนมีจิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีความสุข
ในปี การศึกษา 2558 – 2560 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีทักษะการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสาร มีทักษะการคิด การแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดีดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสอดคล้องกับการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 • มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
 • ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้เป็นไปตามวัย
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 • ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้มีความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
 • มุ่งเน้นการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม
แผนที่โรงเรียน