โรงเรียนประสานมิตร
Prasanmit School
เลขที่ 59/573 ถนนลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
02-987-6601-2
จำนวนนักเรียน : 220 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนประสานมิตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2540 โดยคุณวรพร ทรัพย์ทวีพร และคณาจารย์ นักวิชาการจากสำนักพิมพ์ประสานมิตร ผู้สร้างสรรค์ตำราเรียนคุณภาพ มากว่า 40 ปี พร้อมคณะครูมืออาชีพด้านคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาประถมศึกษา เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่ดี และมีคุณภาพอย่างแท้จริงให้กับเด็ก ๆ และเยาวชนไทย โดยมอบวิชาความรู้ไปพร้อม ๆ กับความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจบนพื้นฐานความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีของเด็กทุกๆ คน
การศึกษา คือ ชีวิต
โรงเรียนประสานมิตร มุ่งพัฒนาเด็กให้เจริญงอกงาม เต็มตามศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ
แผนที่โรงเรียน