โรงเรียนทรงวิทยา
Songvithaya School
เลขที่ 99 หมู่ 12 ซอยสุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
02-393-0737
จำนวนนักเรียน : 1160 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนทรงวิทยา ก่อกำเนิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของ พล.ร.ต.กล้าหาญ - นางสมทรง ชนะมา ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงที่ยังขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวในขณะนั้นยังเป็นท้องที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา และไม่มีสถานศึกษาสำหรับเยาวชนใดๆ ทั้งสิ้น

ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนทรงวิทยาจึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2506 มีครู 3 คน และนักเรียน 7 คน โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 6 ไร่ 30ตารางวา และปัจจุบันนี้ได้จัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีอาคารเรียนทั้งหมด 6 อาคาร อาคารประกอบ 2 อาคาร จำนวนห้องเรียนระดับอนุบาลมี 15 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษามี 30 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมี 20 ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,575 คน ครู 66 คน บุคลากรทางการศึกษา 6 คน เจ้าหน้าที่ / นักการภารโรง 21 คน

ปีพุทธศักราช 2549 ซึ่งเป็นวาระที่โรงเรียนทรงวิทยาได้ดำเนินกิจการครบ 45 ปี จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมงคลนี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระกรุณาโปรดเสด็จเป็นองค์ประธาน ทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการการพัฒนาโรงเรียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และทรงพระเมตตาให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้เฝ้าทูลละอองพระบาทอย่างใกล้ชิด ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นับเป็นพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเป็นศิริมงคลอย่างยิ่งของชาวทรงวิทยา

ปีการศึกษา 2550 ได้รับคัดเลือกจากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเกียรติประวัติสูงสุดและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทำให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนทรงวิทยาประสบความสำเร็จและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไป

ผลจากการดำเนินการบริหารของโรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน จึงดำเนินการเปิดโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์เป็นแห่งที่สอง ตั้งอยู่เลขที่ 19/9 ม. 3 ซ.บุญธรรมอนุสรณ์ ถ.บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา ในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเทวรักษิต เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547 นำความปลาบปลื้มให้แก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนทรงวิทยาได้พัฒนาโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งนับเป็นแห่งที่ 3 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อโรงเรียนทรงสรรพวิทย์ ซึ่งเดิมคือโรงเรียนทรงวิทยาล้วนพฤกษาตั้งอยู่เลขที่ 19/145 ซอยพัฒนาสุข ถนนเทพารักษ์ กม.7 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนในเครือประกอบด้วย โรงเรียนทรงวิทยา,โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์,โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ ทั้ง 3 โรงเรียน บริหารงานโดย อาจารย์สมทรง ชนะมา อำนวยการสอนโดย ดร.ทรงสมร สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, อาจารย์ทรงสุดา มหธราดล, ดร.สิริสุมาลย์ ลายถมยา
การเรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย
สร้างเสริมพลานามัย ใฝ่ใจคุณธรรม
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้คู่คุณธรรม จริยธรรม
ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย ดำรงความเป็นไทย
เทิดไท้สถาบัน ก้าวทันเทคโนโลยี
แผนที่โรงเรียน