โรงเรียนทรงสรรพวิทย์
Songsappavith School
เลขที่ 19/145 ซ.หมู่บ้านพัฒนาสุข 9 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
02-754-8113
จำนวนนักเรียน : 340 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 19/145 หมู่บ้านพัฒนาสุข ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2538 เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โรงเรียนได้รับอนุญาตเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 ในชื่อโรงเรียนล้วนพฤกษา และในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนทรงวิทยาได้เข้าพัฒนาโรงเรียนล้วนพฤกษา เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนเป็นทรงวิทยาล้วนพฤกษา ตั้งอยู่ ณ สถานที่เดิม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ นับเป็นศิริมงคลและเกียรติยศสูงสุดของโรงเรียนพระมหากรุณาธิคุณนี้จะจารึกและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯ ของชาวทรงสรรพวิทย์ตลอดไป

โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ อยู่ในเครือของโรงเรียนทรงวิทยาที่บริหารงานโดย อาจารย์สมทรง ชนะมา มีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.ทรงสมร สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา อาจารย์ทรงสุดา มหธราดล และดร.สิริสุมาลย์ ลายถมยา ปัจจุบัน ดร.สิริสุมาลย์ ลายถมยา เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ อาจารย์สมทรง ชนะมา ดร.ทรงสมร สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา และ อาจารย์ทรงสุดา มหธราดล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกรอบ 3 คือ สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ได้ระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาประถมศึกษา ได้พอใช้ตัวบ่งชี้ที่ 5 ได้ระดับดีตัวบ่งชี้ที่ 4, 6 ได้ดีมากตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

โรงเรียนทรงสรรพวิทย์สร้างให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาทุกปี ประกอบไปด้วย การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยยึดการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอตลอดมาทำให้มีผลการศึกษาดีขึ้น เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนทำให้โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ พัฒนาเจริญก้าวหน้า เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ จัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณภาพจริยธรรม เป็นคนดีคนเก่งเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองต่อไป
การเรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย
สร้างเสริมพลานามัย ใฝ่ใจคุณธรรม
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้คู่คุณธรรม จริยธรรม
ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย ดำรงความเป็นไทย
เทิดไท้สถาบัน ก้าวทันเทคโนโลยี
แผนที่โรงเรียน