โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน
Sunflower Kindergarten School
เลขที่ 18 ซอย 10 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
02-892-4937-9
จำนวนนักเรียน : 250 คน
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มโรงเรียนทานตะวัน อันประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลทานตะวัน และโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ก่อกำเนิดขึ้นด้วยปณิธานของ ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ U.P.C. (Union Paper Carton) และประธานมูลนิธิชินเศรษฐวงศ์ ท่านประสบผลสำเร็จอย่างงดงามในธุรกิจ จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาเยาวชนทางด้านการศึกษา ท่านมีความเชื่อมั่นว่า ถ้าจะให้ชีวิตประสบความสำเร็จ มีความสุข และสามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้ จะต้องมีคุณสมบัติที่ดี 3 ประการคือ มีการศึกษาดี มีคุณธรรม และมีสุขภาพกายและใจที่ดี ดังนั้นเยาวชนจึงควรได้รับการอบรมบ่มสอนให้ได้รับคุณสมบัติทั้ง 3 ประการดังกล่าวตั้งแต่เยาว์วัย และต่อเนื่อง เพื่อผลสัมฤทธิ์ในความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ นำความสำเร็จให้เกิดแก่ตนเอง และเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง เกิดสันติสุขยิ่งขึ้นไปในอนาคต

ดังนั้น ท่านจึงได้ก่อตั้ง โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน ขึ้น ที่ซอยบางบอน 5 (เพชรเกษม 81) เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนเป็นปีแรกเมื่อ ปีการศึกษา 2540 ต่อมาได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ขยายชั้นเรียน เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2544 ณ สถานที่เดิม คือที่บางบอน และ..อีกก้าวหนึ่ง..เพื่ออำนวยประโยชน์ทางการศึกษาให้เกิดความพร้อม ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา จึงได้รับการก่อตั้งขึ้น บนเนื้อที่ 20 ไร่ ณ ถนนเอกชัย-เศรษฐกิจ (ซอยเทพกาญจนา) เขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2548 และจะขยายชั้นเรียนขึ้น ปีละชั้นๆ ทุกปี จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ.2543 เริ่มก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กชื่อ ทานตะวันเนอร์สเซอรี่ รับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 1 1/2 ถึง 3 ปี โดยมี นางสาวขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางนัยนา ขนอนเวช เป็นผู้จัดการ นางอำพร ตั้งธนอำรุง เป็นครูใหญ่ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 2 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 พ.ศ.2543 เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ.2547 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อเนื่องทางการศึกษา ท่านประธานจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาขึ้น ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 39/10 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย – เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ( ปัจจุบันเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) โดยมี นางสาวขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ นายสุพจน์ ขนอนเวช เป็นครูใหญ่
นตถิ ปญญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ มีทักษะชีวิต มีพัฒนาการสมวัย มีวินัยใฝ่เรียนรู้สามภาษา รักษาความเป็นไทยบนวิถีชีวิตที่พอเพียง พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ควบคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน
  • พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา
  • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นเด็กเป็นสำคัญ
  • ปลูกฝังให้เด็กมีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามของสังคมและวัฒนธรรมไทย
  • พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้แก่เด็ก
  • จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังให้เด็กใช้ชีวิตตามหลักเศรฐกิจพอเพียง
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
  • พัฒนาสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย
  • พัฒนาประสิทธิภาพ และระบบการบริหาร
แผนที่โรงเรียน