โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่
Bawrirak Suksa Chiangmai School
เลขที่ 113 หมู่ 3 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
053-042-174
จำนวนนักเรียน : 141 คน
ประวัติความเป็นมา
ปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการมูลนิธิบริรัก ได้มีมติขอจัดตั้งโรงเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษา โดยใช้ชื่อโรงเรียน “บริรักศึกษาเชียงใหม่” ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ 3 ต. ตลาดใหญ่ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายประสบสุข วิภาตะภูติ เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ นางสาวมาลี พัชนี เป็นผู้จัดการ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 รวมทั้งสิ้น 20 คน มีห้องเรียนและห้องประกอบการเรียนทั้งสิ้น 9 ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ชม 01-006/2552 โดยนักเรียนเป็นเด็กในความดูแลของบ้านสานฝัน มีครูทั้งหมด 9 คน ชาย 2 คน หญิง 7 คน และปลายปี พ.ศ. 2552 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ มีห้องเรียนและห้องประกอบการเรียน ทั้งสิ้น 10 ห้อง สนามกีฬา 1 แห่ง โรงอาหาร 1 หลัง เพื่อรองรับนักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านประถมศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.)

ปีการศึกษา 2554 นายประสบสุข วิภาตะภูติ ผู้รับใบอนุญาต ได้แต่งตั้ง นางสาวศิริมา สุวิวัฒน์ธนกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 63 คน มีห้องเรียน 6 ห้อง ห้องประกอบการเรียน 4 ห้อง (แยกเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 2 ห้อง) ห้องปฐมพยาบาล 1 ห้อง ห้องอำนวยการ 1 ห้อง จำนวนครูทั้งหมด 13 คน ชาย 4 คน หญิง 9 คน

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ จากการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับเหรียญเงิน ในรายการแข่งขันโครงงาน สุขศึกษาและพลศึกษา (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา) เหรียญทอง ในรายการการจัดสวนถาดแบบชื้น (กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ) เหรียญเงิน ในรายการหนังสือเล่มเล็ก (กลุ่มสาระภาษาไทย) เหรียญเงิน ในรายการ Multi Skills Competition (กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ) และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับเหรียญทองในรายการ Spelling Bee (กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ) เหรียญทอง ในรายการน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง (กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ) โดยเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เข้าทำการแข่งขันระดับภูมิภาค ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ที่ จังหวัดพิจิตร

ปีการศึกษา 2554 - 2555 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ได้ต่อเติมหลังคาออกจากตัวอาคารหลังเดิม ทำการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน คือ จัดสวนหย่อม ศาลาพักร้อน ปลูกต้นไม้ใหญ่ จัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่น เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่พักผ่อนในร่มมากขึ้น และใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ปรับพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงเรียน และจัดห้องประกอบเพิ่มเติม คือ ห้องอาเซียนศึกษา และจัดสื่อเทคโนโลยีที่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพิ่มเติม ทีวีดิจิตอล ขนาด 42 นิ้ว เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 1 เครื่อง และจัดหาโปรเจคเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตลอดจนมีการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นบริเวณรั้ว ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับ เหรียญทอง รายการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-6 เหรียญทอง รายการจัดสวนถาด ระดับชั้น ป.4-6 (กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ) เหรียญเงิน ในรายการหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เหรียญเงิน รายการปะ ติดจากวัสดุธรรมชาติ (กลุ่มสาระศิลปะ) ระดับชั้น ป.1-3 , ป.4-6

ปีการศึกษา 2557 นายประสบสุข วิภาตะภูติ ผู้รับใบอนุญาต ได้บรรจุแต่งตั้ง นางสาวศิริจงกล อริยะวนกิจ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษานี้มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 75 คน แยกเป็นนักเรียนชายจำนวน 42 คน นักเรียนหญิง 33 คน โรงเรียนได้ขยายห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้องเรียน เพื่อให้เป็นห้องประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และได้ก่อสร้างห้องสุขา จำนวน 8 ห้อง แยกเป็นห้องสุขาชาย 3 ห้อง และห้องสุขาหญิง 4 ห้อง ตลอดจนได้มีการปรับภูมิทัศน์จัดทำสนามเด็กเล่น แบบ Brain Based Learning. จัดทำสวนหย่อมบริเวณด้านข้างโรงอาหารของโรงเรียน และทาสีพื้นอาคารเรียน ทำเป็นตัวอักษร ก-ฮ และตัวเลข เพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ป.1 – 3 ที่จะมีพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองของนักเรียน ถึงปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้แต่งตั้งนางสาวศิริจงกล อริยะวนกิจ เป็นผู้จัดการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้มีการพัฒนาโรงเรียน ดังนี้

ด้านสภาพแวดล้อม มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบจัดสวนหย่อมด้วยตุ๊กตาดินเผาตัวใหญ่ เพิ่มเครื่องเล่นสนาม จัดทำอ่างล้างหน้าจำนวน 1 จุด ขนาด 4 x 1.5 เมตร เพื่อให้นักเรียนมีก๊อกน้ำในการแปรงฟัน ขยายห้องเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป. 4-6 จำนวน 1 ห้อง ขนาด 4x9 เมตร ขยายห้องเรียนระดับชั้น ป.5 เพิ่มอีก 1 ห้องเรียน ก่อสร้างบ่อเลี้ยงกบและปลาดุก จำนวน 1 บ่อ ขนาด 3 x 2 เมตร

ด้านทักษะวิชาการ จัดกิจกรรมแข่งทักษะวิชาการให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระวิชา ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะด้านวิชาการเพิ่มขึ้น และสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 มีโอกาสเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ประเภท “นักบินน้อย” รายการเครื่องร่อนไกลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขัน

ปีการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนได้พัฒนาสนามเด็กเล่น โดยเพิ่มเครื่องเล่น และจัดทำสนามเด็กเล่นแบบ BBL เพื่อให้รองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จัดทำหลังคาอาคารเรียนใหม่ทั้งหลัง
คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่บริการ
โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่มุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้มีสัจจะยึดหลักความจริงและความถูกต้อง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกทั้งความคิดและการกระทำที่ดีงาม นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา รวมทั้งกระบวนการคิด มีจิตสำนึกในความเป็นนักเรียนที่ดี เป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่จำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต บนพื้นฐานความเป็นอยู่แบบพอเพียง โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นผู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเอาจริงเอาจัง ทุ่มเท เสียสละ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้โดยให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นประโยชน์ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ได้เต็มตามศักยภาพ
แผนที่โรงเรียน