โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
Praharuthai Nontaburi School
59/25 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
-
จำนวนนักเรียน : 3779 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และเป็นโรงเรียนแห่งที่ 5 ในเครือโรงเรียนคณะพระหฤทัย ตั้งอยู่เลขที่ 59/25 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

พ.ศ. 2539 เปิดทำการเรียนสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน โดยซิสเตอร์อุทัยวรรณ คุโรวาทเป็นผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์รำพึง วิจิตรวงศ์ เป็นครูใหญ่เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งหมด 462 คน ครู 19 คน

พ.ศ. 2540 มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตเป็นซิสเตอร์กุหลาบ นามวงศ์ ในปีนี้ได้ทำการขยายชั้นเรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 998 คน ครู 38 คน ได้ก่อสร้างอาคารมารีย์นิรมลเพื่อใช้เป็นห้องเรียน ห้องโถงอเนกประสงค์สำหรับเด็กประถมศึกษา รวมทั้งมีสระว่ายน้ำขนาดเล็กสำหรับนักเรียนอนุบาลและประถมต้น

พ.ศ. 2541 เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเริ่มจากมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,565 คน ครู 65 คน ช่วงปลายปีการศึกษาโรงเรียนได้จัดทำธรรมนูญโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2542-2544

พ.ศ. 2542 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,944 คน ครู 76 คน ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พ.ศ. 2543 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 2,213 คน ครู 94 คน ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พ.ศ. 2544 ได้ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเริ่มจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 3 แผนการสอน ได้แก่ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์อังกฤษ และภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่น มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 2,741 คน ครู 12 คน

พ.ศ. 2545 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 3,058 คน ครู 140 คน ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

พ.ศ. 2546 เปลี่ยนแปลงผู้จัดการเป็นซิสเตอร์ ดร.สมจิตร์ ทรัพย์อัประไมย และซิสเตอร์น้ำทิพย์ งามสุทธา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการได้มีการก่อสร้างอาคารโรงยิม มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,202 คน ครู 140 คน ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ. 2547 มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,235 คน ครู 154 คน

พ.ศ. 2548 มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,211 คน ครู 139 คน ได้มีการสร้างโรงอาหาร "หนึ่งทศวรรษ"

พ.ศ. 2549 มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,241 คน ครู 136 คน

พ.ศ. 2550 มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,262 คน ครู 141 คน มีการก่อสร้างอาคาร "50ปี ปีติพร"และสวนสนุกพระหฤทัย

พ.ศ. 2551 มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,325 คน ครู 152 คน

พ.ศ. 2552 มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,387 คน ครู 157 คน

พ.ศ. 2553 มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,553 คน ครู 159 คน

พ.ศ. 2554 มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,588 คน ครู 164 คน

พ.ศ. 2555 เปลี่ยนแปลงผู้จัดการเป็นซิสเตอร์ดร.จารุณี กิจบำรุง เละซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,736 คน ครู 165 คน

พ.ศ. 2556 มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,704 คน ครู 189 คน

พ.ศ. 2557 มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,703 คน ครูจำนวน 180 คน ห้องเรียน 110 ห้องเรียน

พ.ศ. 2558 มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,613 คน ครูจำนวน 188 คน ห้องเรียน 108 ห้องเรียน

พ.ศ. 2559 เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ/ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตเป็นซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร ระดมกิจและซิสเตอร์ พรพิมล วิธีธรรม ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2560 ซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร ระดมกิจผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์พรพิมล วิธีธรรมผู้อำนวยการ มีจำนวนนักเรียน 3,562 คน ครูจำนวน 182 คน

พ.ศ. 2561 ซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร ระดมกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตซิสเตอร์พรพิมล วิธีธรรม ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์สุชาตรี กิจประเสริฐ ที่ปรึกษาฝ่ายปฐมวัยและซิสเตอร์ศิริลักษณ์ สรุติการช่าง ที่ปรึกษาฝ่ายโภชนาการ มีจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 3,716 คน ครูจำนวน 183 คน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนความหมาย คือ พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าอันประกอบด้วย หัวใจที่ลุกเป็นเปลวไฟ รอบหัวใจมีมงกุฎหนามและมีกางเขนปักอยู่ด้านบนของหัวใจ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงความรักอันสูงสุดของพระเยชูเจ้าที่มีต่อมนุษย์
ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม
ริเริ่ม รอบรู้กตัญญู สามัคคี
แดง - ขาว
แดง หมายถึง ความรักของพระเยชูเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์
ขาว หมายถึง จิตใจบริสุทธิ์ ที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่น
แผนที่โรงเรียน