เข้าสู่ระบบ
โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์
Fasirin Kindergarten
เลขที่ 4 หมู่บ้านสีวลี 1 ต.ประชาธิปปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
02-974-1611
จำนวนนักเรียน : 84 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์เป็นสถานศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล ซึ่งได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธาร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เพื่อสนองความต้องการของผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้บุตรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับที่สวยขึ้นในช่วงวัย 1 1/2 – 6 ปี

ภายใต้นโยบายแนวการจัดระบบการศึกษาแบบผสมผสาน ตามหลักบูรณาการของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรเฉพาะของฟ้าสิรินทร์ ซึ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งประยุกต์ระหว่างวิชาการกับการเล่นเข้าด้วยกัน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กในช่วงปฐมวัย

นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญด้านความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัย โดยบุคลากรทุกคนได้ยึดหลักการดำเนินงานภายใต้หลักสูตร “we care” ซึ่งหมายถึงคุณครูและบุคลากรทุกคนพร้อมให้ความดูแลบุตรหลานแทนท่านด้วยความรักและการเอาใจใส่อย่างสูงตลอดเวลา ทั้งในโรงเรียนหรือบนรถรับ-ส่ง เนื่องจากโรงเรียนตระหนักถึงความห่วงใยและเอาใจใส่เป็นจุดสำคัญในการดูแลเด็ก ๆ ทุกคนเสมือนเมื่ออยู่กับท่าน ภายใต้มาตรฐานการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมคุณภาพระดับสากล
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการคิด กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย พัฒนาระบบการสอนเข้าสู่มาตรฐานสากล เน้นระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี
แผนที่โรงเรียน