โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
Huakhiao School
เลขที่ 5 ถ.สพรรถการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
(044) 611 - 497
จำนวนนักเรียน : 660 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนฮั่วเคี้ยวเป็นโรงเรียนเอกชน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนสมรรถการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาในด้านการศึกษาร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อที่ดินได้พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 39 กว่าตารางวา ราคา 790 บาท ได้ก่อสร้างอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น 1 หลัง โดยการนำของนายสุเทพ ชัชวาลวงศ์ และคณะได้มอบหมายให้นายเสงี่ยม วงศ์ทองศรี เป็นผู้จดทะเบียนเป็นเจ้าของโรงเรียนเพื่อเปิดดำเนินการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2489 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาติให้เป็นสถานศึกษาพิเศษ โดยจัดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 และอนุญาติให้สอน ภาษาจีนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน ก้าวทันเทคโนโลยี
โรงเรียนฮั่วเคี้ยวมุ่งให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดทางวิชาการ ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป
แผนที่โรงเรียน