โรงเรียนโชติกาญจน์
Chotigarn School
เลขที่ 43/7 ม.1 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
(02) 806 - 7865
-
จำนวนนักเรียน : 130 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนโชติกาญจน์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2541 โดยการสนับสนุนจากคุณพ่อบุญช่วยและคุณแม่นกยิบ จิตกระโชติ ปี 2548 ได้ก่อสร้างตึกอนุบาลและเปิดใช้ตึกปีการศึกษา 2549 และได้ขยายตึกร่วมไปถึงเปิดชั้นประถมศึกษาเพิ่ม จนถึงปัจจุบันมีระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษา
สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม นำพัฒนาการ
โรงเรียนได้มุ่งพัฒนากระบวนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ด้วยการฝึกให้รู้จักนำสิ่งของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์และเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราควบคู่กับการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อให้เป็นเยาวชนที่มีความรู้ รักการค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลาเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย รักการออกกำลังกายและเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รักขนบธรรมเนียม และยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความสามารถใช้ภาษาสากลได้ดีและสามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตที่พอเพียงได้
แผนที่โรงเรียน