โรงเรียนพัฒนาปัญญา
Pattanapanya School
เลขที่ 569/3 ซ.สุรทักษ์ 6 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
(042) 329 - 009
จำนวนนักเรียน : 189 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนพัฒนาปัญญา เริ่มต้นเปิดเป็นทางการวันที่ 10 เมษายน 2550 ด้วยความคิดริเริ่มของนายดนุช ตันเทอดทิตย์ ซึ่งจบการศึกษาปริญญาโทจาก California State University, Bakersfield ได้รับการศึกษาทางด้านการบริหารการจัดการการศึกษาระดับประถมวัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นอกจากนี้นายดนุช มีประสบการณ์ การบริหารโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศมากว่า 15 ปี จากประสบการณ์และความรู้ดังกล่าวจึงมีแนวความคิด ที่จะสร้างโรงเรียนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

  • เป็นโรงเรียนที่สอนให้เด็กมีปัญญา รู้ถูกรู้ผิด มีความกตัญญูรู้คุณ
  • เป็นโรงเรียนที่ครูทุกคนให้ความรักกับนักเรียน เป็นการให้ความรู้ในมือของความรัก
  • เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนต่อห้องไม่มาก โดยไม่ควรเกิน 25 คน ต่อ 1 ห้องเรียน
  • เป็นโรงเรียนที่สอนภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยประมาณไม่ควรต่ำกว่า 10 คาบ ต่อสัปดาห์

ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนพัฒนาปัญญาขยายหลักสูตรอนุบาล จากพื้นฐานความรู้ที่นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ได้รับจากการศึกษาการจัดการการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และได้รับการสนับสนุนทางด้านหลักสูตรและร่วมเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมครูจากท่าน รศ.ดร กุลยา ตันติผลาชีวะ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา จุดยืนแนวทางของโรงเรียนพัฒนาปัญญาไม่เคยเปลี่ยน แม้ว่าจะมีนักเรียนเพียง 5 คน ในปีแรก และจำนวนเกือบร้อยในปีที่สี่ โรงเรียนพัฒนาปัญญายังยึดมั่นให้ เด็กเรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรักเพื่อเด็กจะมีความสุข จำนวนนักเรียนที่ไม่มาก เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการเรียน จำนวนคาบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 10 คาบ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนได้รู้ และได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนพัฒนาปัญญายังเพิ่มเติมในหลักสูตรภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างน้อย 2 คาบต่อสัปดาห์ รวมทั้งหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และ เทควันโด

แน่นอนว่าที่โรงเรียนพัฒนาปัญญามีนักเรียนที่การเรียนอาจจะช้า ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกโรงเรียน เพราะเด็กก็เหมือนแก้ว ซึ่งมีหลายแบบหลายขนาด ผลิตจากวัตถุดิบต่างกันการรับสิ่งที่ครูถ่ายทอด การเรียนรู้ของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากัน แต่ที่โรงเรียนพัฒนาปัญญา เราพยายามช่วยเหลือ เรารับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง และขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็ก แม้ว่าจะนักเรียนเรียนช้าในบางวิชา และสอบผ่านหรือทำได้ดีในวิชาที่เหลือ เราก็พยายามเอาใจใส่ในทุกกรณี
พร้อมสู่สังคมอุดมปัญญา Ready for the Wisdom Based Society
ทำดีตั้งแต่เด็กน้อย โตขึ้นพลอยติดเป็นนิสัยวิสัยทัศน์
โรงเรียนพัฒนาปัญญา มุ่งพัฒนาเด็ก ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้รับการพัฒนาครบทุกด้านเหมาะสมตามวัย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ รักการอ่าน มีจินตนาการ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความมีระเบียบวินัย อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย มองโลกในแง่ดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
แผนที่โรงเรียน