โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา
Ronpibunwittaya School
เลขที่ 805 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม 7 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
(075) 441425
จำนวนนักเรียน : 820 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา เดิมตั้งอยู่ที่วัดสุวรรณรังษี หมู่ที่ 8 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 โรงเรียนได้ประสบวาตภัย อาคารและเอกสารต่าง ๆ เสียหายใช้การไม่ได้ นายประคอง เหมือนมา ผู้จัดการโรงเรียนได้โอนกิจการให้นายดวง วัฒนสิทธิ์ดำเนินการแทน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 นายดวง วัฒนสิทธิ์ได้เช่าที่ดินของนายประกิต วณิชพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของสวนส้ม สร้างโรงเรียนในพื้นที่สวนส้ม ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงปี พ.ศ. 2518 รวมเวลา 12 ปีที่เช่าที่ดินในการดำเนินกิจการโรงเรียน ปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยาได้ย้ายโรงเรียนมาสร้างในที่ดินของนางสาวฐะปะนี วัฒนสิทธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 805 หมู่ที่ 13 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทสหพิบูลย์ช่วยทำถนนและขุดคู ส่วนอาคารเรียนได้จ้างนายลั่น เกื้อมา พร้อมคนงาน 10 คน ก่อสร้างจนแล้วเสร็จและเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยาได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อสร้างอาคารเรียนดวง - ประยงค์ 2554 ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง สร้างเสร็จและเปิดใช้ในปีการศึกษา 2554 ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยาได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อสร้างอาคารเรียนดวง - ประยงค์ 2557 ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 1 หลัง ลงเสาเอกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 สร้างเสร็จและเปิดใช้ในปีการศึกษา 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่ดินอันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยาจำนวน 11 ไร่ 60 7/10 ตารางวา หรือ 17,600 ตารางเมตร ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้ปรับปรุงโรงอาหารใหม่ จัดทำห้องประกอบการสำหรับเด็กอนุบาลได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างโรงจอดรถ หุ้มเสาใต้อาคารเรียนบริเวณทางเดิน เพื่อป้องกันอันตราย ปรับพื้นที่ในห้องธุรการเพื่อใช้ในการต้อนรับผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้ปรับปรุงโรงอาหารใหม่ จัดทำห้องประกอบการสำหรับเด็กอนุบาลได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างโรงจอดรถ หุ้มเสาใต้อาคารเรียนบริเวณทางเดิน เพื่อป้องกันอันตราย ปรับพื้นที่ในห้องธุรการเพื่อใช้ในการต้อนรับผู้ปกครอง
แผนที่โรงเรียน