โรงเรียนกานดา
Karnda School
เลขที่ 29 ถ.ลาดพร้าว 78 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-530-5156-7, 02-539-0816
จำนวนนักเรียน : 420 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนกานดา เป็นโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นโรงเรียนอนุบาลชื่อ โรงเรียนอนุบาลกานดา ดำเนินการโดย นางกานดา ผุสสราค์มาลัย ต่อมาปีพุทธศักราช 2532 นายธเนส และนางจิรภา เกตุกาหลง ได้เข้ามาดำเนินงานต่อโดยขยายชั้นเรียนเป็นั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนกานดา โดยเริ่มจากนักเรียนจำนวน 60 คน จนกระทั่งปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนที่พอเหมาะกับขนาดของโรงเรียน
  • ทุกคนมีจุดมุ่งหมายของชีวิต โดยใช้พุทธสุภาษิต อตฺตาหิ อตุตโน นาโถ คือ ทุกคนสามารถเข้าถึง สัจธรรมของชีวิต ด้วยการรู้จักพึ่งพาตนเอง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของสังคม
  • คนเราทุกคนต้องอยู่อย่างมีวินัย ใฝ่หาความรู้ มีความเพียร เพื่อสู่หนทางแห่งความสำเร็จ
โรงเรียนกานดา มุ่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นความเป็นสากล และความสามารถทางเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อความเป็นเลิศ ทางวิชาการ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ บุคลากรทุกคนมีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมาย ร่วมกันในการทำงาน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน

นักเรียนโรงเรียนกานดา ได้รับการพัฒนาให้มีวุฒิภาวะพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีจริยธรรม และคุณธรรม คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง รู้จักประหยัด เสียสละ เพื่อส่วนรวม และมีความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เพื่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนกานดาให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และเอกภาพในการทำงาน โดยที่โรงเรียนจะผลิตนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถปรับตัวเองเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวดเร็วตลอดเวลา นักเรียนทุกคนสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาได้ตามความถนัด ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรย์ มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในระบอบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย รักษาดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ถาวรตลอดไป
แผนที่โรงเรียน