โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย
PATTAYA ARUNOTAI SCHOOL
เลขที่ 430/1-2 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
(038) 414 - 797
-
จำนวนนักเรียน : 1050 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย ตั้งอยู่เลขที่ 430/1-2 หมู่ที่ 9 ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-421-316 โทรสาร 038-373-334 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

จัดตั้งเมื่อ 20 กันยายน พ.ศ. 2515 โดยนายบุญส่วน หนองใหญ่เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นายสุวัฒน์ หนองใหญ่เป็นครูใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2537 มีการเปลี่ยนแปลงโดย นายสุวัฒน์ หนองใหญ่ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ มีนายจิระศักดิ์ ศรไชยเป็นครูใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2548 นางวราพร จันทร์เดชได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ จนถึงปัจจุบัน

การดำเนินงานของโรงเรียนในระยะแรก ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ขยายชั้นเรียนเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และขอขยายเปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปี พ.ศ. 2545 มีเนื้อที่ 8 ไร่ 55 ตารางวา ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วินัยเยี่ยม หมายถึง มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเคารพกฎ ระเบียบรู้หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เปี่ยมคุณธรรม หมายถึง ปลูกฝังผู้เรียนมีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทนและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

วิชาล้ำ หมายถึง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านวิชาการ เทคโนโลยีและมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้

ค้ำชูไทย หมายถึง ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการงานในชีวิตประจำวันได้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติได
มุ่งพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ มีคุณธรรม ดำรงความเป็นไทย และร่วมใจกับชุมชน
  • บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและทำงานได้เต็มตามศักยภาพของตน
  • โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ปกครองและชุมชน
  • นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจ
  • นักเรียนที่จบหลักสูตรก่อนประถมศึกษามีพัฒนากรครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
  • นักเรียนที่จบหลักสูตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
  • นักเรียนที่สำเร็จจากโรงเรียนจะต้องมีทักษะความสามารถในการศึกษาต่อและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข
  • ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี – นาฏศิลป์ และการกีฬา
แผนที่โรงเรียน