โรงเรียนบ้านรถไฟ
Bannrodfai School
เลขที่ 4 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
(038) 438 - 342 (038) 437 - 50
-
จำนวนนักเรียน : 110 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนบ้านรถไฟก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2536 ในระยะแรกได้เปิดเป็นสถานเลี้ยงเด็ก ก่อนวัยเรียนโดยใช้ชื่อว่า บ้านรถไฟเนอสเซอรี่ โดยเปิดรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ขวบ มีนักเรียนเริ่มแรกจำนวน 30 คน และเพิ่มเป็นจำนวน 100 คน ภายใน 1 ปี
ในปี พ.ศ. 2537 ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาล
ในปี พ.ศ. 2538 ขอเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา
ในปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม บรอฮีมี ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผู้เริ่มก่อตั้งโดยมีผู้เริ่มดำเนินงานใน ช่วงแรกคือ นางนุศรา สุโง๊ะ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอรัญญา บรอฮีมี เป็นผู้จัดการและนางวัลยา นิหมัด เป็นครูใหญ่ โดยมุ่งมั่นให้เป็นไปตามอุดมการณ์ที่ว่าจะสร้างสถานศึกษาที่มีคุณภาพด้านวิชาการ และ สร้างนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม นำหลักคำสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์
ศึกษาดี มีคุณธรรม นำชีวิต กล้าคิด กล้าทำ นำสังคม
โรงเรียนบ้านรถไฟ มุ่งส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมของศาสนา พัฒนาความรู้สู่มาตรฐานสากล ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างสันติจุดมุ่งหมาย
แผนที่โรงเรียน