โรงเรียนดุสิตวิทยา
Dusitwittaya School
เลขที่ 24 ถนนหลังสถานีรถไฟบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(032) 211 - 260
จำนวนนักเรียน : 1193 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนดุสิตวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลบำรุงราษฎร์ โดยมีนายบัว คล้ายเคลือเป็นเจ้าของโรงเรียน ตั้งอยู่บนที่ดินริมแม่น้ำแม่กลองของนายดุสิต ศรีวิพัฒน์ (ภายหลังอุปสมบทเป็นพระภิกษุมีนามว่า หลวงพ่อดุสิตธัมโม และครองสมณเพศจนมรณภาพ) มีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเพียงหนึ่งหลัง ซึ่งเดิมทีใช้เป็นยุ้งข้าวของนายดุสิต เปิดทำการสอนเฉพาะชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 2

ในปีถัดมานายบัวไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป จึงได้โอนกิจการโรงเรียนให้แก่นายดุสิต โดยมีภรรยาและบุตรชาย ได้แก่ นางสุพร ศรีวิพัฒน์ และนายคณิต ศรีวิพัฒน์ ร่วมกันบริหารโรงเรียน ต่อมาได้ขยายอาคารเรียนเป็นเรือนไม้สองชั้นหนึ่งหลัง และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนดุสิตวิทยา” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้ขยายชั้นเรียนไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปี 2507

โรงเรียนได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลายครั้ง จนกระทั่งในปี 2512 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้พบกับผู้นำคนใหม่คือ นางดวงสิริ กุโลภาส บุตรีของนายดุสิต ผู้ได้นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่โรงเรียน ตลอดระยะเวลากว่าสี่ทศวรรษที่ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และผู้รับใบอนุญาต คุณครูดวงสิริเป็นดังเสาหลักของครูในโรงเรียนทุกท่านในการถ่ายทอดประสบการณ์การสอนและบริหารโรงเรียนสู่ครูและผู้บริหารรุ่นปัจจุบัน
เรียนดี มีนํ้าใจ ใฝ่หาความรู้ เชิดชูสถาบัน
มุ่งคุณธรรม นำหน้าวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน สนใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใช้ไอซีที สุขภาพกายจิตดี มีชีวิตพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย
แผนที่โรงเรียน