โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
Huahin Vitthayalai School
เลขที่ 240 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(032) 511 - 233
จำนวนนักเรียน : 1970 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เป็นโรงเรียนในเครือของคณะนักบวชซาเลเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2490 ปัจจุบันเปิดทำการสอนนักเรียนทั้งชายและหญิงตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1-3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยตระหนักถึงดีว่า การพัฒนาคนนั้นต้องพัฒนาที่ ความเป็นคนทั้งครบ จึงให้การศึกษาอบรมนักเรียนตามจิตตารมณ์ของพ่อบอสโก ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชซาเลเซียน ภายใต้บรรยากาศของความรักและความอบอุ่นแบบครอบครัว โดยยึดหลักแห่งความรักดี เหตุผล และศาสนา ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณะครูจะคอยอบรมสั่งสอนติดตามดูแลสนใจ เอาใจใส่ ช่วยเหลือ และชี้แนะเด็ก ๆ เหมือนดังเป็นบิดา มารดา พี่ และเพื่อนของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ และเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา

ด้วยการพัฒนาที่ต่อเนื่องและอุดมการณ์อันแน่วแน่นี้เอง โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจเสมอมา
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยมุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง โดยการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพภายในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้สร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ นำสู่วิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน ร่วมสากลศาสตร์ภาษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย มุ่งใฝ่สุนทรียภาพ
 • สถานศึกษาส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาภายในให้เป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน
 • สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากล
 • ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการทำงานให้เป็นระบบ อย่างริเริ่มและสร้างสรรค์ตามศักยภาพของตนเอง
 • ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพครู เน้นคุณธรรม จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งเป็นพลเมืองและศาสนิกชนที่ดีของประเทศชาติ
 • ครูทุกระดับได้รับส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมให้เหมาะสมกับวัยและผู้เรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ให้มีสุขถาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ
 • ผู้เรียนทุกระดับได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • เด็กปฐมวัยและผูเรียนทุกระดับได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนด
 • เด็กปฐมวัยและผูเรียนทุกระดับได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งเป็นพลเมืองและศาสนิกชนที่ดีของประเทศชาติ
 • สถานศึกษาทำการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในให้ร่มรื่นสวยงาม สะอาดอยู่เสมอ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 • สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
แผนที่โรงเรียน