โรงเรียนเปรมฤทัย ประตูน้ำพระอินทร์
Premruethai School (Wangnoi)
เลขที่ 139/97-98 ม.4 ต.พะยอม อ.วังน้อย จ.นครศรีอยุธยา
035-700-833
จำนวนนักเรียน : 608 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนเปรมฤทัยเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ 4 ไร่

โรงเรียนเปรมฤทัยมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาไปสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ที่ต้องการสร้างให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นเด็กดี เด็กเก่งและมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้รอบด้านและสนับสนุนให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นหลักการในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ทุกคน
คิดเป็น ทำเป็น เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม

คิดเป็น หมายถึง ความรอบรู้ความฉลาดที่เกิดจากการเรียนรู้

ทำเป็น หมายถึง นำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงมาปฏิบัติได้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน

เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ หมายถึง พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามศักยภาพที่ถนัด

ก้าวทันเทคโนโลยี หมายถึง นำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงมาปฏิบัติได้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน

เป็นคนดีของสังคม หมายถึง สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนเปรมฤทัยมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกด้าน มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมยกระดับการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีความเป็นไทยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
แผนที่โรงเรียน