โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา
Bumrungsitsuksa School
เลขที่ 49/5 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
-
-
จำนวนนักเรียน : 240 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชนสายสามัญ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2509 จุดมุ่งหมายแรกเริ่มของผู้ก่อตั้ง คือ เพื่อจัดการศึกษาให้บุตรหลานของประชาชนอำเภอสัตหีบ อ่านออกเขียนได้ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยในเบื้องต้นเปิดสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเนื่องจากมีจำนวนผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและประสงค์จะให้บุตรหลานได้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารจึงได้มีการสร้างอาคารเรียนและขยายระดับการศึกษาระดับอนุบาล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการของผู้ปกครอง

ผู้ก่อตั้ง คือ นายผล - นางทองเบียน ทิจะยัง มีเนื้อที่แรกจัดตั้งประมาณ 17 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ห่างจากทางแยกสัตหีบ - ระยองประมาณ 2 กิโลเมตร เลขที่ 49/5 หมู่ 6 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อาคารเรียนเดิมมี 2 หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น 14 ห้องเรียน ใช้เป็นอาคารเรียนระดับประถมศึกษา และเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวจำนวน 6 ห้องเรียน ใช้เป็นอาคารเรียนระดับอนุบาล

พ.ศ. 2511 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และเปิดสอนมัธยมศึกษาตอนต้น ปีละชั้นเรียนจนครบทุกชั้น ในปีการศึกษา 2513 สร้างอาคารเพิ่มเป็นอาคารไม้ 2 ชั้นจำนวน 10 ห้องเรียน 1 หลัง และเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้จำนวน 12 ห้องเรียน อีก 1 หลัง พร้อมทั้งขออนุญาตขยายความจุของนักเรียนเป็นจำนวน 2,500 คน

พ.ศ. 2536 สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นจำนวน 12 ห้องเรียน แทนอาคารอนุบาลหลังเดิม และใช้เป็นอาคารเรียนมาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2538 สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นจำนวน 18 ห้องเรียน แทนอาคารหลังแรก เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ใช้เป็นอาคารเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงปัจจุบัน

เนื้อที่ปัจจุบันของโรงเรียนมีจำนวน 8 ไร่ 45 ตารางวา

ปัจจุบันโรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 578 คน ครูจำนวน 36 คน พนักงานจำนวน 9 คน มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารทิจะยัง อาคารประถมศึกษา อาคารแสงสว่าง มีห้องเรียนจำนวน 36 ห้องเรียน อีกทั้งมีอาคารประกอบต่าง ๆ อาทิเช่น อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ที่ใช้สำหรับเป็นหอประชุมและโรงพลศึกษา อาคารอำนวยการ 1 หลัง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และห้องดนตรีและนาฏศิลป์ จำแนกเป็นระดับอนุบาลและระดับประถม มัธยม ศูนย์ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์และศูนย์พฤกษศาสตร์
คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม

หมายถึง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการปฏิบัติ โดยตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตทำให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
นตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา

แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี
ภายในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษาจะมุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถตามธรรมชาติและตามศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีจิตสำนึกในความเป็นไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข
  • เพื่อสร้างนักเรียนให้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์
  • เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียงในโลกปัจจุบัน
  • เพื่อสร้างให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิต
  • ให้การศึกษาอบรมนักเรียนเพื่อจักเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ ในทุกระดับซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต
แผนที่โรงเรียน