โรงเรียนหทัยนิรมล
Hathainiramon School
เลขที่ 3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 11 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
02-1388231
จำนวนนักเรียน : 615 คน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก บริหารงานภายใต้การอำนวยการของมูลนิธิภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (ประเทศไทย) เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 ในที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน เป็นอาคาร 4 ชั้น อาคารชื่อ บ้านหทัยนิรมล สร้างเสร็จและเปิดใช้เป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548 ได้รับอนุญาติเป็นทางการให้เปิดเป็นโรงเรียนได้ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 เปิดทำการสอน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เป็นวันแรก และได้รับใบอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ต่อมาในปีการศึกษา 2554 ได้ขอขยายชั้นเรียนเพิ่มในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 ให้ขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป
เด่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชา พัฒนาสังคม

การเรียนการสอนเน้นการสอนแบบบูรณาการให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมหลากหลาย มุ่งพัฒนานักเรียน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่วิชา สามัคคี
คุณธรรมนำวิชา ประสานสัมพันธ์ชุมชน สร้างบุคคลให้สมบูรณ์เพิ่มพูน การคิดวิเคราะห์ พัฒนาสู่อาเชียน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แผนที่โรงเรียน