โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
LADPRAO BILINGUAL SCHOOL
เลขที่ 401 ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา อ.วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2530-3030
จำนวนนักเรียน : 477 คน
ประวัติความเป็นมา
สืบเนื่องจากปฏิภาณของโรงพยาบาลลาดพร้าวซึ่งเปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว และได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่จะส่งผลให้เด็กไทยเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศ เพื่อพร้อมรับกับการเปิดประชาคมอาเซียน และเพื่อเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่มีขีดจำกัด โดย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2544 ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณลักษณะความเป็นไทยควบคู่ไปกับความเป็นสากล โรงพยาบาลลาดพร้าวจึงได้ก่อตั้ง โรงเรียนอนุบาลลาดพร้าว ขึ้นในนามนิติบุคคลชื่อบริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2543 และด้วยเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการของบิดามารดาที่มุ่งหวังให้บุตรเติบโตด้วยความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และวัฒนธรรมเป็นผู้ที่มีทักษะหลากหลาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงความเป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีความสุขด้วย โรงเรียนอนุบาลลาดพร้าวจึงได้เปิดทำการสอนโดยใช้หลักสูตรสองภาษา (Bilingual Thai-English) โรงเรียนอนุบาลลาดพร้าวเริ่มรับนักเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของปี พ.ศ. 2544 โดยเปิดจำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียนรุ่นแรกประกอบด้วยชั้นเด็กเล็กจำนวน 23 คน และชั้นอนุบาล 1 จำนวน 24 คน รวมเป็นนักเรียน 47 คน อำนวยการสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินนาภา สีตบุตร อาจารย์ใหญ่ท่านแรกผู้วางรากฐานปรัชญา นวัตกรรมและแนวคิดในการจัดการศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual)

ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 โรงเรียนได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว (Ladprao Bilingual School) และในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนจึงได้ขยายหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เป้าหมายการศึกษาระดับประถมศึกษา คือ การใช้กรอบแนวคิด นโยบายและเป้าหมายของหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาเป็นสองภาษาของโครงการ English Program กระทรวงศึกษาธิการ นำมาพัฒนา และสร้างเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน โดยมีแนวคิดการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาที่เน้นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) โดยยังคงใช้หลักเกณฑ์การวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข ปลูกฝังหยั่งลึกความเป็นไทย สู่มาตรฐานระดับสากล
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งเสริมทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าพูด มีเหตุผล มีทักษะในการใช้ภาษา เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน มีจิตอาสา และจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ที่มีพื้นฐานความรู้ และการพัฒนาความพร้อม เพื่อการศึกษาต่อในระดับต่อไป
เป้าหมายของ lbs เพื่อการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลซึ่งสอดคล้องกับวัฒนาธรรมไทยและปรัชญาของโรงเรียน

ความหมายของปรัชญา การเรียนรู้อย่างมีความสุข คือการที่ผู้เรียนมีความพอใจในการเรียน นักเรียนจะมีความสุขได้นั้น ครูผู้สอนเป็นผู้ที่จัดสถานการณ์ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ เห็นว่าบทเรียนนั้นไม่ยากเกินความสามารถ ทำได้และสนุก นักเรียนเกิดความชอบและประสบความสำเร็จในวิชานั้น ๆ ปลูกฝังหยั่งลึก ความเป็นไทย คือ นักเรียนมีจิตสำนึกถึงความเป็นคนไทย รักและใช้ภาษาไทยได้อย่างสวยงามถูกต้อง ชื่นชมและใส่ใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่คู่คนไทยสู่มาตรฐานระดับสากลคือ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความรู้ทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนจึงมีความพร้อมในการเรียนรู้และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ
แผนที่โรงเรียน