เข้าสู่ระบบ
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา
Pumsitwittaya School
เลขที่ 359 ม.7 ถ.ชุมพวง-ทางพาด ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
(044) 487 - 459
จำนวนนักเรียน : -
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้มีการวางศิลาฤกษ์โรงเรียนท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมงานในวันนั้น การก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบการบนเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกใบอนุญาตเลขที่ นม 7001/2556 ให้นางกมล นุชสาย จัดตั้งโรงเรียนเอกชนชื่อโรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 359 ม.7 ถ.ชุมพวง–ทางพาด ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา เริ่มแรก มี ผู้บริหาร 2 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 คน พนักงาน/นักการ 5 คน รวม 37 คน มีเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาล 3 ทั้งหมด 223 คน ชาย 117 คน หญิง 106 คน ครู 10 คน โดยจัดเป็น 6 ห้องเรียน ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 โดยมีนางกมล นุชสายเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนัท ศรีเชื้อเป็นผู้จัดการโรงเรียน
การเริ่มต้นที่ดีคือรากฐาน แห่งความสำเร็จ
โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยาจัดการศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นไทย
แผนที่โรงเรียน